พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 20 จังหวัดภาคอีสาน

พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (S
 

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเบื้องต้น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ บ่มเพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงผู้ที่เข้ารับการบ่มเพาะ หรือผู้ประกอบการที่เข้ามารับการบ่มเพาะ ในการช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
พิมพ์หน้านี้