ก.พาณิชย์หาแนวทางการลดอุปสรรคการค้าชายแดน พัฒนาภาพรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ก.พาณิชย์หาแนวทางการลดอุ
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้มอบหมายพาณิชย์จังหวัด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวม 10 พื้นที่ ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 6 พื้นที่ ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก สระแก้ว มุกดาหาร หนองคาย สงขลา และตราด และระยะที่สอง 4 พื้นที่ ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี บูรณาการความร่วมมือกับ หอการค้าไทย 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 5 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้