ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์

ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือต่อต้
 

ที่จังหวัดภูเก็ต รัฐบาลไทยจัดประชุมทวิภาคี ไทย-สปป.ลาว เพื่อทบทวนบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2 โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้นำฝ่ายไทย และมีพันเอก ดร.เพ็งสวรรค์ ทิพวงศ์ไซ รองหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจ กระทรวงป้องกันความสงบ หัวหน้ากองเลขาคณะชี้นำระดับชาติ ต้านการค้ามนุษย์ เป็นผู้นำฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 11 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้