เปิดประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ครั้งที่ 2

เปิดประชุมนานาชาติระเบีย
 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ครั้งที่ 2 เรื่อง "เปิดประตูสู่มรดกโลก เพื่อการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน " World Heritage Gateway for Tourism, Trade and Investment" ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีการจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2559 โดยมีการเปิดเวทีแห่งการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการประเทศไทยกับนักธุรกิจต่างชาติ นอกจากนั้นมีการศึกษาดูงานในพื้นที่เพื่อสัมผัสถึงศักยภาพของธุรกิจในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้