การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา

การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด
 

รับทราบและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยเห็นชอบในหลักการให้ขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างจากลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2559 – 24 มิถุนายน 2561 และให้เริ่มหักเงินค่าจ้างลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนดังกล่าวในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้