ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๐

 

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ


การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการหารือประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ จากการประชุม JC ครั้งที่ ๙ ที่กัมพูชา (ระหว่าง ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘) และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๒ (ระหว่าง ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘) โดยแบ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Official Meeting) ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีประธานร่วมคือ นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายอึง เซียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา และการประชุมระดับรัฐมนตรีในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้