ผลการแลกเปลี่ยนหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย

ผลการแลกเปลี่ยนหารือความ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยมิตรไมตรี โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนหารือและติดตามความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ โครงการก่อสร้างรั้วชายแดน การอำนวยความสะดวกการสัญจรและขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและด้านอื่นๆ ระหว่างกัน
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 20 กันยายน 2559
พิมพ์หน้านี้