ไทย-CLMV ยกระดับความร่วมมือยุติแหล่งผลิต ทำลายเครือข่ายยาเสพติด
ไทย-CLMV ยกระดับความร่วม
 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2559 (เพิ่มเติม) สนับสนุนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 1) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3) ราชอาณาจักรกัมพูชา 4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 1 ตุลาคม 2559
พิมพ์หน้านี้