ไทย-เวียดนาม จัดทำร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ไทย-เวียดนาม จัดทำร่างคว
 

สาระสำคัญของร่างความตกลงฯ มีเนื้อหาสำคัญในการที่ภาคีคู่สัญญาจะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างสองประเทศบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่ของแต่ละประเทศ เกี่ยวกับสาขาความร่วมมือ ครอบคลุม 17 สาขา ได้แก่ 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 6 ตุลาคม 2559
พิมพ์หน้านี้