ลบ แก้ไข

ธุรกิจโรงแรมไทยท้าทาย

ธุรกิจโรงแรมไทยท้าทาย

        ข้อผูกพันการค้าบริการเสรีภายใต้ AEC ฉบับที่ 8 ล่าสุด ไทยเปิดโอกาสให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ถึง 70% ในธุรกิจโรงแรมเป็นครั้งแรก หลังจากสงวนเพดานไว้ที่ 49% มาโดยตลอดการเจรจาทั้ง 7 ฉบับที่ผ่านมา การเจรจาเปิดเสรีด้านการค้าบริการภายใต้ข้อตกลง ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) มีการจัดทําข้อผูกพันเพื่อเปิดตลาดการค้าบริการในสาขาต่างๆ
        การอนุญาตดังกล่าวยังไม่เพิ่มความท้าทายอย่างมีนัยสําคัญมากนัก เพราะมีเงื่อนไขว่าเปิดเสรีเฉพาะโรงแรมระดับ 6 ดาวขึ้นไป ด้วยความยืดหยุ่นของข้อตกลงในเออีซี ที่คํานึงถึงความพร้อมของแต่ละประเทศเป็นหลัก ทําให้การเปิดเสรีให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นในธุรกิจโรงแรมไทยได้ถึง 70% ในทางปฏิบัติจึงจะไม่เห็นผลกระทบอะไรมากนัก เพราะการลงทุนในโรงแรมระดับ 6 ดาวขึ้นไป มักจะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่มูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งสามารถขอสมัครรับการส่งเสริมการลงทุน
จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้อีกทางหนึ่งอยู่แล้ว ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นได้ถึง 100%
        อย่างไรก็ตาม คาดว่าไทยมีแนวโน้มจะถูกขอให้เปิดเสรีธุรกิจโรงแรมมากขึ้นในระดับดาวรองลงมาในอนาคตเนื่องจาก ประเทศอื่นๆ เปิดเสรีให้มากกว่า และไทยเป็นประเทศที่มีตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดในอาเซียนและยังเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) การเดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังประเทศรอบข้างได้ง่าย หากไทยเปิดเสรีให้นักลงทุนอาเซียนสําหรับโรงแรมระดับรองลงมาด้วยแล้วคาดว่าจะส่งผลกระทบมากขึ้น เพราะผู้ที่จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นเอสเอ็มอี ซึ่งปัจจุบันก็เผชิญการแข่งขันที่สูงมากอยู่แล้ว สังเกตได้จากระดับราคาห้องพัก ที่ปรับเพิ่มขึ้นได้เฉลี่ยเพียง 2% ทั้งๆ ที่จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในปี 2556 ที่ผ่านมา และแม้ว่าที่ผ่านมาธุรกิจโรงแรมและกลุ่มทุนต่างชาติใหญ่ๆ จะสามารถหาช่องทางลงทุนในไทยได้อยู่แล้วด้วยช่องทางและกลวิธีต่างๆ แต่การเปิดเสรีในเออีซี จะยิ่งอํานวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผ่านช่องทางที่ซับซ้อนได้มาก สงผลให้ การแข่งขันรุนแรงอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอีก
 


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ข่าวสด
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 3,411 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean