ลบ แก้ไข

ธรรมเนียมน่ารู้ในการติดต่อธุรกิจกับชาวพม่า

ธรรมเนียมน่ารู้ในการติดต

      พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงท้ังในด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญ อาทิ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แร่โลหะต่างๆ อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับรัฐบาลพม่ามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ขณะที่ความต้องการบริโภคสินค้าและบริการในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เศรษฐกิจพม่าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ส่งออกและนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่า

ในบรรดาผู้ประกอบการต่างชาติท้ังหลาย ผู้ประกอบการไทยมีความได้เปรียบในการทำการค้า การลงทุนกับพม่าจากทำเลที่ตั้งซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับพม่าเป็นระยะทางถึง 2,401 กิโลเมตร ส่งผลเกื้อหนุนให้มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับพม่ามีสัดส่วนสูงถึงเกือบร้อยละ 90 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับพม่าทั้งหมด ขณะที่มูลค่าการลงทุนสะสมของไทยในพม่าสูงเป็นอันดับ 2 รองจากจีน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายการค้าการลงทุนในพม่าว่ายังมีอีกมาก สำหรับธรรมเนียมในการติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าที่น่ารู้เพื่อให้การเจรจาธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นมีดังนี้

ภาษาที่ใช้ในการเจรจาธุรกิจ พม่ามีภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกันมากกว่า 100 ภาษา และใช้ภาษาพม่า (Burmese หรือ Myanmar) เป็นภาษาราชการ อย่างไรก็ตาม การเจรจาธุรกิจนิยมใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สำหรับนามบัตรควรมีคำแปลเป็นภาษาพม่าอีกด้านหนึ่งของนามบัตรด้วย

 การแต่งกาย ในการเจรจาธุรกิจควรแต่งกายสุภาพและภูมิฐาน โดยสุภาพบุรุษควรสวมเสื้อเชิ้ต ผูกเนคไท และสวมสูท สำหรับสุภาพสตรีควรสวมเสื้อแบบสุภาพ (เสื้อมีแขนและเนื้อผ้าไม่บางจนเกินไป) และกระโปรงยาวคลุมเข่า รวมท้ังควรหลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าสีจัด เช่น สีแดงและสีแสด ท้ังนี้โดยทั่วไปชาวพม่านิยมสวมชุดสากลในการเจรจาธุรกิจ อย่างไรก็ตามชาวพม่าบางคนอาจสวมเสื้อแบบสุภาพคู่กับโสร่งซึ่งเป็นชุดประจำชาติของพม่าแทน

 การทักทาย ชาวพม่าทักทายกันโดยกล่าวคำว่า “มิงกะลาบา” แทนคำว่า “สวัสดี” ซึ่งสามารถใช้ได้ตลอดท้ังวัน สุภาพบุรุษอาจทักทายกันตามแบบสากลด้วยการสัมผัสมือพร้อมกับยิ้ม อย่างไรก็ตาม การทักทายด้วยการแตะต้องและยื่นมือไปหาสุภาพสตรีถือว่าไม่สุภาพ จึงอาจทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทน สำหรับการเอ่ยชื่อคู่เจรจาชาวพม่าควรเรียกชื่อเต็ม ห้ามเรียกเพียงบางส่วนของชื่อโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ชื่อของชาวพม่ามิได้มีเพียงชื่อจริงและนามสกุลเท่าน้ัน แต่ประกอบด้วย 3-4 ส่วน ซึ่งต้องกล่าวให้ครบทุกส่วน อาทิ U Aung Win Khaing นอกจากนี้ควรกล่าวคำนำหน้าชื่อ ได้แก่ “อู” แทนคำนำหน้าว่า “Mr.” และ “ดอว์” แทนคำนำหน้าว่า “Ms.” หรือ “Mrs.” หลังจากทักทายและแนะนำตัวแล้ว ชาวพม่านิยมแลกนามบัตรซึ่งควรใช้ท้ังสองมือรับนามบัตรและควรดูนามบัตรของคู่เจรจาก่อนเก็บเข้ากระเป๋าเพื่อเป็นการให้เกียรติ

 การติดต่อและนัดหมาย ชาวพม่าไม่นิยมใช้ E-mail ในการติดต่อและนัดหมายทางธุรกิจ ดังน้ัน ควรติดต่อผ่านโทรสาร โทรศัพท์หรือนัดพบปะเพื่อพูดคุยกัน ซึ่งควรมีการนัดหมายล่วงหน้าและไปตรงตามเวลานัดหมาย นอกจากนี้อาจนำของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ติดตัวไปมอบให้คู่เจรจาเพื่อแสดงความขอบคุณ ซึ่งโดยทั่วไปสิ่งของที่นิยมมอบให้กับคู่เจรจาชาวพม่า ได้แก่ หนังสือและนิตยสารภาษาอังกฤษ หรือเครื่องสำอางจากต่างประเทศ (สำหรับสุภาพสตรี)

 การเจรจาและทำงานร่วมกัน ในการเจรจาธุรกิจคร้ังแรกกับชาวพม่า ชาวพม่าส่วนใหญ่ไม่นิยมกล่าวถึงเรื่องธุรกิจอย่างลึกซึ้ง แต่จะใช้เวลาสอบถามและเรียนรู้ลักษณะนิสัยของคู่เจรจา รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจของคู่เจรจาอย่างคร่าวๆ ท้ังนี้ชาวพม่าให้ความเคารพผู้อาวุโสกว่าอย่างมากเช่นเดียวกับชาวเอเชียชาติอื่นๆ ดังน้ัน การเจรจาและทำงานร่วมกันระหว่างชาวพม่ากับชาวเอเชียมักง่ายกว่าชาวตะวันตก นอกจากนี้ชาวพม่ายังให้ความสำคัญกับการตอบแทนบุญคุณ หากได้รับความช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องทำสิ่งตอบแทนกลับคืนไป

 การร่วมรับประทานอาหาร หากได้รับเชิญไปรับประทานอาหารกับคู่เจรจาชาวพม่า ควรแต่งกายสุภาพ และตรงต่อเวลา สำหรับการรับประทานอาหารร่วมกันที่บ้านของชาวพม่า แขกและผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ท้ังนี้ชาวพม่านิยมนั่งรับประทานอาหารร่วมกันบนเสื่อ โดยโต๊ะอาหารมีลักษณะกลม และเล็กพอที่ทุกคนจะตักอาหารถึง อาหารพม่ามีลักษณะคล้ายอาหารอินเดียผสมจีน มีข้าวเป็นอาหารหลักและจะเสิร์ฟพร้อมกันเป็นสำรับเหมือนอาหารไทยโดยวางตรงกลางสำหรับรับประทานร่วมกัน ชาวพม่ายังมีธรรมเนียมในการใช้มือซ้ายซึ่งถือว่าเป็นด้านที่สะอาดในการใช้ช้อนกลางและนิยมรับประทานอาหารด้วยช้อนกับส้อมโดยไม่ใช้มีด ผู้ร่วมรับประทานอาหารควรรับประทานข้าวที่ตักมาให้หมดเพราะการเหลือข้าวไว้บนจานเป็นการแสดงว่าต้องการข้าวเพิ่ม นอกจากนี้ชาวพม่าไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีมีแอลกอฮอล์ระหว่างรับประทานอาหาร แต่นิยมดื่มเพียงน้ำเปล่า น้ำผลไม้และชาเท่าน้ัน


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก aseanthai.net
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 6,007 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ