ลบ แก้ไข

กรมอาเซียน

กรมอาเซียน


กรมอาเซียน

กรมอาเซียน มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้สำเร็จและบรรลุผลตามมติที่ประชุมสุด ยอดและเป้าหมายของการจัดตั้งอาเซียน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวที ระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินงานในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
(2) ดำเนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน
(3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
- ให้แบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน ดังต่อไปนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองอาเซียน 1
(3) กองอาเซียน 2
(4) กองอาเซียน 3
(5) กองอาเซียน 4
 
- ส่วนราชการกรมอาเซียน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
(1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค) ดูแลด้านงบประมาณ บุคลากรและพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนโยบายและภาพรวมของอาเซียน
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคณะกรรมการดำเนินงานในกรอบของอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย ? แปซิฟิก การประชุมในกรอบเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมคณะกรรมการประจำอา เซียน
(ฉ) ดำเนินการในส่วนของไทยเกี่ยวกับงานบริหารและงบประมาณของสำนักเลขาธิการ เอเซียนแห่งชาติและการประชุมคณะรรมการอาเซียนที่เกี่ยวข้อง
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานความร่วมมือในกรอบของอาเซียนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกองใด
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(2) กองอาเซียน 1 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาทั้งหมด
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองใดกอง หนึ่งโดยเฉพาะ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศภายนอกอา เซียนรวมทั้งองค์กรเอกชนต่างประเทศ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(3) กองอาเซียน 2 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และกรอกความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(4) กองอาเซียน 3 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการในการส่ง เสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเงิน การค้า การบริการ การลงทุน อุตสาหกรรม การคมนาคม ขนส่ง การท่องเที่ยว การเกษตรและพลังงาน ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศคู่เจรจาของอาเซียน
(ข) ปฏิบัติ งานร่วมกับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อในการกำนดทิศทางการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งการสรรหาแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมพัฒนาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียนในด้านการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมของประเทศสมาชิกอาเซียน และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน ? ลุ่มน้ำโขง
(ง) ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 
(จ) ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(5) กองอาเซียน 4 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน เยาวชน สาธารณสุข โรคเอดส์ สตรี การจัดการภัยพิบัติ สวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม พัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน โครงข่ายรองรับทางสังคม และรางวัลอาเซียน
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ทุนการศึกษาและฝึกอบรม วัฒนธรรมและสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาข้าราชการพลเรือนและมูลนิธิอาเซียน
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติ หัวหน้าตำรวจอาเซียน ตรวจคนเข้าเมือและการกงสุล กฎหมาย ยาเสพติด และสิทธิมนุษยชน
(ง) ดำเนินการเกี่ยวความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
(ฉ) ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก roigoo.com
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 5,449 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ASEAN Capital Markets Forum จัดงานมอบรางวัล ASEAN CG Scorecard ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจาก ก.ล.ต. บริษัทจดทะเบียนชั้นนำ และหน่วยงานกำกับดูแลภาคตลาดทุนในภูมิภาค...
  by dogTech
 • สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และจีนได้ตกลงที่จะเร่งดำเนินการตามองค์ประกอบของการประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC) เพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น...
  by dogTech
 • ด้วยความตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางเทคนิคของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคจึงทำให้มีการการประชุมเชิงปฏิบัติการในการตรวจสอบและฝึกอบรมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย...
  by dogTech
 • Pulut hitam หรือข้าวเหนียวดำราดหน้าด้วยน้ำกะทิ เป็นของหวานที่นิยมในมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีสลัดผลไม้และของหวานอีกมากมาย จะน่ารับประทานแค่ไหน ไปดูกันเลยค่ะ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก Pulut hitam...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ