ลบ แก้ไข

อาเซียน ญี่ปุ่น

อาเซียน ญี่ปุ่น

อาเซียน ญี่ปุ่น 


ญี่ปุ่นเริ่มความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับอาเซียนในปี 2516 และพัฒนาความสัมพันธ์เป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในปี 2520 และในปี 2546 มีการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ(ASEAN-Japan Commemorative Summit) ที่กรุงโตเกียวในโอกาสครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น โดยได้มีการลงนามปฏิญญาโตเกียวว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนอาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนโดยจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการรวมตัวกันของอาเซียน และยังเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของกรอบข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัว ของอาเซียน

ด้านการเมือง 
     ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่เจรจาลำดับที่ 4 ที่ได้ภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty ofAmity and Cooperation in Southeast Asia-TAC) และเป็นประเทศแรกที่จัดตั้งกรอบการประชุมความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายอย่างเป็นทางการกับอาเซียน
 
ด้านเศรษฐกิจ 
    เมื่อปี 2524 อาเซียนและญี่ปุ่นได้จัดตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่กรุงโตเกียว ทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 1 และผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ 2 ของอาเซียนเมื่อเดือนเมษายน 2551 อาเซียนและญี่ปุ่นได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership - AJCEP) นอกจากนี้ อาเซียนและญี่ปุ่นได้จัดตั้งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นในอนาคต โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดทำรายงานข้อเสนอแนะต่อผู้นำอาเซียนและญี่ปุ่น ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ที่อำเภอชะอำและหัวหินประเทศไทย
 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
    ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนโดยเฉพาะในระดับเยาวชน จึงได้จัดตั้งโครงการ Japan East AsiaNetwork of Exchanges for Students and Youths (JENESYS)ขึ้นโดยเชิญเยาวชนจากประเทศในเอเชียตะวันออกมาแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นปีละประมาณ 6,000 คน ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม 2555ไทยมีบทบาทเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญของญี่ปุ่น ซึ่งญี่ปุ่นสนใจร่วมมือกับไทยในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะด้านการพัฒนาความเชื่อมโยง ทั้งในด้าน Hardwareและ Software เพื่อส่งเสริมการลดช่องว่างระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และ ประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ(CLMV) เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยได้มีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้นำในกรอบ
การประชุมแม่โขง-ญี่ปุ่น (ประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่น ไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและกัมพูชา) ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2551

อาเซียน ญี่ปุ่น


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่, chanshipping
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 24,243 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • 1.พม่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์ จากการสำรวจพบว่ามีประมาณ 135 ชาติพันธุ์ 2.ชาวพม่าขับรถชิดเลนขวา ซึ่งแตกต่างจากไทย จึงควรใช้ความระมัดระวังในการเดินเท้าและข้ามถนน 3.ควรสอบถามระยะเป็นไมล์ ไม่ใช่กิโลเมตร...
  by Editor Bow
 • นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้เรียกประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อติดตามและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย...
  by dogTech
 • คนอาเซียนต้องมีความเป็นเลิศ ความเป็นเลิศนี้หมายถึง การบริหารจัดการระบบ ระเบียบของสิ่งต่างๆ เช่น การบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกพื้นฐานทั้งหลายจนกระทั่งได้คุณภาพที่เป็นเลิศ...
  by Editor Bow
 • เว็บไซต์สกายแทร็กซ์ (Skytrax) ผู้จัดอันดับสนามบินทั่วโลก เปิดเผยอันดับ สนามบินที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2557 (The Worlds Best Airports 2014) ผลปรากฏว่า ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮีของสิงคโปร์ หรือ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean