ลบ แก้ไข

อนาคตอาเซียน

แนวโน้วใน อนาคตอาเซียน

การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.2015  และอนาคตของอาเซียน อาเซียนจะกลายเป็นอีกกลุ่มประเทศหนึ่งที่มีพลังต่อรองทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและเข้มแข็งทางสังคมและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ชาวโลกไม่อาจมองข้ามได้ เนื่องจากอาเซียนรวมกันแล้วมีประชากรราว 600  ล้านคน เป็น 1 ใน 10 ของประชากรทั้งโลก เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา  ที่มีหลักธรรมที่เป็นสากล และเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรย์มนุษย์โลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย  และมีอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีประชากรกว่า 240  ล้านคน

อนาคตอาเซียน
banchiangwit
 
                ด้านการเมือง และความมั่นคง เมื่อเกิดความร่วมมือกันด้านการเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แล้วก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งประเทศที่ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันสืบเนื่องมาจากระบอบการปกครองที่ยังไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ของประชาชนเจ้าของประเทศ  ไม่นำพาต่อการใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชน ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์หรือ ประชาธิปไตยแบบครึ่งใบหรือเผด็จการทหาร ก็ตาม ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่มุ่งให้เกิดสิทธิ เสรีภาพ สันติภาพ ขึ้นทั่วโลก และการโดดเดี่ยวประเทศที่ไม่สนในกระแสการเมืองแบบนี้ก็จะตามมา ซึ่งเชื่อว่าไม่มีประเทศใด ต้องการถูกตอบโต้ทางการเมืองอันเนื่องมาจากนโยบายการเมืองการปกครองของตนที่ยังล้าหลัง เรื่องสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
 
เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ทุกประเทศในภูมิภาคนี้จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยที่เต็มใบ  อำนาจอธิปไตยอันเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครบทั้ง  10  ประเทศ ต่างแต่เวลาที่จะขับเคลื่อนพัฒนาไปสู่จุดหมายดังกล่าว

อนาคตอาเซียน
vcharkarn.com
 
                ด้านเศรษฐกิจ ก็จะเกิดความร่วมมือกันมากขึ้นยกเลิกการเก็บภาษีสินค้าระหว่างกันทุกรายการที่มีการค้าขายกันเสมือนเป็นการค้าภายในประเทศเดียวกัน มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำของประเทศ รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบ่อยครั้งขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น ตลอดจนสร้างองค์กร ความร่วมมือหรือพันธสัญญา ต่าง ๆ  เพื่อขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มประเทศอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมากขึ้น  มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและมีอำนาจต่อรองกับกลุ่มเศรษฐกิจอื่น ทั่วโลก  ในอนาคตอาจมีการใช้เงินสกุลเดียวกันทั้งภูมิภาคอาเซียน อาจเป็นสกุลเงินบาท หรือ สกุลเงินรูเปีย หรือสกุลเงินเปโซ  หรืออาจเป็นชื่อสกุลเงินที่ตั้งขึ้นใหม่ ไม่ให้ซ้ำกับสกุลเงินที่ใช้ในประเทศใดในกลุ่ม  เหมือนกับสกุลเงิน ยูโร ของสหภาพยุโรป  ที่ไม่ซ้ำกับสกุลเงินของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เลย  แต่สหภาพยุโรปส่วนใหญ่มีความเจริญด้านอุตสาหกรรม ในขณะที่อาเซียนยังเป็นประเทศเกษตรกรรม  ประชากรมีการศึกษาต่ำจึงนำไปสู่ปัญหาความยากจนและปัญหาอื่น ๆ
 
ประเทศไทยควรนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่แก่สมาชิกกลุ่มอาเซียนและชาวโลกมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จากระบบการแข่งขันตามกลไกการตลาดอันเกิดจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปัจจุบัน และส่งเสริมให้ทุกประเทศพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนในท้องถิ่นของตนได้ใช้
 
ความรู้ความสามารถของตนพัฒนาสินค้าที่ได้จากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างหลากหลายทั่วประเทศให้มีระดับจนสามารถส่งจำหน่ายภายในประเทศ หรือส่งเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายต่างประเทศได้
 
ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐอาจมีบทบาทด้านการส่งเสริมด้านงบประมาณ วิทยากรเพิ่มศักยภาพให้คนในชุมชน ตลอดจนหาตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าที่ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลิตหรือสร้างขึ้นมาอย่างพอเพียงในการระบายสินค้า อันจะนำมาซึ่งกำลังใจในการมุ่งพัฒนาผลงานให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

อนาคตอาเซียน
sahavicha.com
 
                ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ยกระดับการศึกษาของประชาชนภายในประเทศให้สูงขึ้น จนถึงระดับปริญญาตรี หรือใครมีศักยภาพทางด้านปัญญาและการเงินก็อาจเรียนให้สูงกว่านั้น  และไม่ลืมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปด้วย เนื่องจากยุคสมัยปัจจุบันมีการแข่งขันสูงทุก ๆ ด้าน การศึกษาทางโลกอย่างเดียวยังไม่พอเพราะคนยังมีกิเลสตัณหาที่จะใช้เล่ห์เหลี่ยม กลโกง เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนและพวกพ้องเกิดการเอารัดเอาเปรียทางสังคม ดังนั้นทุกประเทศควรส่งเสริมหลักธรรมทางศาสนาของตนมาทำให้สังคมมีความเข้มแข็ง อบอุ่น และน่าอยู่มากขึ้น
 
                เพื่อก้าวสู่ระดับสากลควรมีการศึกษาภาษาที่เป็นสื่อกลางใช้สื่อสารระหว่างประเทศ เช่น ภาษา อังกฤษ  ภาษาจีน หรือ ภาษาประจำชาติของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน  เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับใช้องค์การระหว่างประเทศที่ชื่ออาเซียน และองค์การอื่นที่อาเซียนมีความจำเป็นต้องประสานงานมากขึ้น  เช่น องค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีหน่วยงานย่อยหลายหน่วยงาน  มีสาขากระจายอยู่ทั่วโลก  เช่น องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  หรือ  แอสแปค  เป็นต้น
 
                นอกจากนี้ควรมีการร่วมมือ ด้านการตรวจคนเข้าเมืองที่เอื้อต่อกันไม่มีมาตรการกีดกันที่เข้มงวดเหมือนเมื่อก่อน เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ศึกษาซึ่งกันและกันมากขึ้น  นอกจากเรื่องภาษา ควรมีการร่วมมือกันด้านส่งเสริมหรือผสมผสานทางวัฒนธรรมเพื่อความเข้าใจและประยุกต์ใช้ร่วมกันมากขึ้นในภูมิภาค  ส่งเสริมแลกเปลี่ยนด้านสาธารณสุข  ควรส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนการค้นคว้าเรื่องสมุนไพร  การฝังเข็ม การนวดแผนโบราณ  หรือแม้แต่การพัฒนาจิตวิญญาณตามหลักศาสนาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้น  โดยแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง  โดยเลือกมองหรือเลือกเอาเฉพาะข้อดีของแต่ละศาสนามาบูรณาการคำสอน เพื่อนำเสนอให้สังคมในภูมิภาคอาเซียนนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมากขึ้น อันจะเป็นการนำมาซึ่งความเข้าใจกันระหว่างประเทศมากขึ้น ความสัมพันธ์กันด้านวัฒนธรรม จะเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องอื่นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางด้านการเมือง ความมั่นคง สันติภาพและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

อนาคตอาเซียน 

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก เนชั่น , อาร์วายทีไนท์ ,youtube
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 11,574 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ