ลบ แก้ไข

การศึกษาของประเทศสิงคโปร์

การศึกษาของประเทศสิงคโปร
eduzones.com

สิงคโปร์ - ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์แบ่งเป็นชั้นประถมศึกษาใช้ระยะเวลา 6 ปี และ มัธยมศึกษาใช้ระยะเวลา 4 ปี จากนั้น ต่อด้วยการ เรียนในระดับสูงขึ้น เช่น โพลีเทคนิค จูเนียร์คอลเลจ และมหาวิทยาลัย และ การที่จะได้คัดเลือกเข้าเรียนที่ โรงเรียน สิงคโปร์นั้น
 
 
นักเรียนจำเป็นจะต้องทำการสอบเพื่อประเมินผลโดยการสอบเข้าโรงเรียนนั้น นักเรียนจำเป็นต้องสอบภาษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นวิชาหลัก และอาจมีการทดสอบภาษาจีน ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนต้องการสอบเข้า และ สำหรับนักเรียน ต่างชาติที่มี ความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร์ จำเป็นต้องเสียค่าบำรุง การศึกษา (Donations) ให้กับกระทรงศึกษาธิการ ของสิงคโปร์ ทุก ๆ 2 ปี สำหรับเงินบริจาคนี้ ไม่สามารถขอคืนได้
การศึกษาของประเทศสิงคโปร
learningcurve-th.com
 
ระดับประถมศึกษา (Primary Schools) ที่สิงคโปร์
ระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่สิงคโปร์นั้นจะแบ่งการสอนออกเป็น 2 ช่วง คือ เช้า และบ่าย การรับสมัคร นักเรียนใหม่จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 (four year foundation stage) จะเน้นการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แมนดาริน) หรือภาษาทมิฬ, คณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี พลศึกษา ในการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 (Two-year orientation stage) 
 
นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 3ระดับ จากผลการสอบของ ประถมศึกษาปีที่ 4 คือ EM1 EM2 EM3 โดยลักษณะการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ และ ภาษาแม่นั้นจะต่างกันนักเรียนจะต้องสอบวัดระดับเมื่อจบ ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียกกันว่า Primary School Leaving Examination (PSLE).เพื่อวัดระดับว่านักเรียนจะต้องเรียนในชั้นมัธยมเป็นระยะเวลา 4 ปี หรือ 5 ปี
 
ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) ที่สิงคโปร์
 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสิงคโปร์จะแบ่งออกเป็น 2 ระบบและจะมีหลักสูตรแตกต่างกันไปทั้งนี้ นักเรียนจะถูกเลือก ให้อยู่ระบบใดระบบหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับผลการสอบ PSLE ของนักเรียนแต่ละคน ระบบที่ใช้ระยะเวลา 4 ปี จะเรียกว่า Special and Express Courses ซึ่งการเรียนการสอนนั้น จะเน้นการเตรียมตัวให้นักเรียนสอบ The Singapore-Cambridge General Certificate of Education “Ordinary” (GCE ‘O’)
 
 
เตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์ (Junior College หรือ Pre University)
สำหรับนักเรียนที่ได้ผ่านการทดสอบ GCE ‘O’ Level เรียบร้อยแล้วและมีความประสงค์ที่จะเลือกเรียนต่อที่ Junior College ใช้ระยะเวลา 2 ปี หรือ หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Pre-university) ใช้ระยะเวลา 3 ปี เพื่อการเตรียมพร้อมสอบ GCE ‘A’ Level เมื่อสอบผ่านนักเรียนถึงจะสามารถเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้น มหาวิทยาลัย หรือ สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทั่วโลก สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน GCE ‘A’ Level ก็สามารถที่จะเลือกเรียนต่อโพลีเทคนิค
 
 
หลักสูตรวิชาชีพ หรือ โพลีเทคนิค ที่สิงคโปร์ (Polytechnics)
 
โพลีเทคนิค เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพโดยมีสาขาให้เลือกมากมายอาทิเช่น วิศวกรรม ธุรกิจ สื่อสารมวลชน สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถจบออกมาทำงานได้เลย โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียน 3 ปี การศึกษาสำหรับสาขาวิชาช่าง Institutes of Technical Education (ITE)
เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาช่าง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะทางด้านการปฏิบัติและวิชาการ และสำหรับนักเรียนที่มีเกณฑ์คะแนนดี เลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนโปลีเทคนิค หรือมหาวิทยาลัยแล้วแต่ ต้องการ 
ระบบการศึกษาในประเทศสิงคโปร์
ระบบของโรงเรียนรัฐบาล
เกณฑ์การเข้ารับการศึกษาของนักเรียนในประเทศสิงคโปร์ แบ่งออกได้ดังนี้ โดยการเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ยกเว้นภาษาแม่ คือ จีน มาเลย์ และ ภาษาทมิฬ
อายุ 4 ปี ระดับชั้นอนุบาล 
อายุ 7 ปี ระดับชั้นประถมศึกษา 
อายุ 13 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
อายุ 17 ปี ระดับจูเนียร์คอลเลจ โพลิเทคนิค หรือสถาบันวิชาชีพเฉพาะ 
และอีก 2-3 ปีต่อมาก็สามารถสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศได้
 
ระบบของโรงเรียนรัฐบาล >> รายละเอียด
1.การศึกษาก่อนวัยเรียน 
2. โรงเรียนประถมศึกษา 
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา 
4. ระดับเตรียมอุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
5. หลักสูตรบูรณาการ 
6. โรงเรียนเฉพาะทาง 
7. ระบบโรงเรียนเอกชน
 
สำหรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และจูเนียร์ คอลเลจ ปีการศึกษาจะเริ่มในเดือนมกราคม มี 4 ภาค การศึกษา โดยหยุด 1 สัปดาห์หลังจากภาคการศึกษาที่ 1 และ 3 และวันหยุดที่ยาวนานกว่า ในภาคการศึกษาที่ 2 และ 4 ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม
    การศึกษาของประเทศสิงคโปร
matichon.co.th    
 
สมัครเข้าเรียนที่สิงคโปร์
 
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาล ในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา ให้มีการสอบข้อสอบกลางสำหรับนักเรียนต่างชาติในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคมของทุกปี
ข้อสอบกลาง Admissions Exercise for International Students (AEIS) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนที่สอบผ่านจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งการสอบประเภทนี้ เป็นการสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยโรงเรียนจะไม่รับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากเป็นปีที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวสอบจบระดับ
 
หากนักเรียนต่างชาติที่มีความประสงค์ต้องการเข้าศึกษา แต่ไม่สามารถสอบข้อสอบกลางได้ หรือต้องการ เข้าเรียนใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือจูเนียร์คอลเลจ ก็สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางโรงเรียนโดยตรงได้
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สิงคโปร์ (Co-Curricalar Activities) 
เพื่อช่วยให้มีการพัฒนาร่างกาย บุคลิกภาพและการเข้าสังคมโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม นักเรียนจะ ได้รับคำแนะนำให้เข้าร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตร ขณะเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นไป ตามความสมัครใจ และนักเรียนทุกคนจะต้องเข้า กิจกรรมนี้ เมื่อเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยกิจกรรมที่จัด ให้นั้น จะจัดให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ เช่น กีฬา เกมส์ สภากาชาด ดนตรี เต้นรำ การละเล่นตามวัฒนธรรม ชมรมการแสดง ชมรมถ่ายภาพ หรือชมรมปลูกต้นไม้ เป็นต้น
สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในสถาบันที่สิงคโปร์
ไม่ผิดหวังแน่นอนกับความเพียบพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยของโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ห้องกีฬา เป็นต้น


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก oecglobal ,worldwidestudy
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 7,568 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนงานในอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงเทคโนโลยีสาร...
  by dogTech
 • พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย ถึงความสำคัญของคุณวุฒิวิชาชีพของไทย ว่า มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันของบุคลากรของประเทศเพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจไทย...
  by dogTech
 • นิทรรศการประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอาเซียนและคุณธรรมในอาเซียน ณ สนามหลวงเมืองจำลองซึ่งมีสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงในอาเซียนเป็นจุดถ่ายภาพ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ ของภูมิภาคอาเซียน...
  by dogTech
 • เหรียญ 25 สตางค์ - พระบรมธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช เหรียญ 50 สตางค์ - พระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ เหรียญ 1 บาท - พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ เหรียญ 2 บาท -...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ