ลบ แก้ไข

การลงทุนในไทย

การลงทุนในไทย
thaibizchina.com

ประตูสู่เอเชีย
ประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์อันเป็นประตูสู่ใจกลางเอเชีย - ศูนย์กลางตลาดทางเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในปัจจุบัน ประเทศไทยยังเป็นเส้นทางการค้าขายที่สะดวกกับจีน อินเดีย และประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และ เส้นทางเปิดกว้างสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูง
 
ความมั่นคงทางสังคม
ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธที่เป็นมิตรและต้อนรับชาวต่างชาติ เปิดกว้างทั้งทางความคิดและศาสนา เศรษฐกิจที่เติบโตมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การส่งออกที่แข็งแกร่ง และตลาดผู้บริโภคภายในประเทศที่ตื่นตัว นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดม สมบูรณ์ประกอบกับแรงงานที่มีฝีมือและประสิทธิภาพยังช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ทั้งยังเสริมสร้างความมั่งคั่งให้ธุรกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
นโยบายการลงทุนของประเทศไทยมีความชัดเจนโดยมุ่งเน้นการเปิดเสรีและส่งเสริมการค้าเสรี โดยรัฐบาลได้ร่วมส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างจริงจัง ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากผลการสำรวจนานาชาติให้เป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่น่าดึงดูดที่สุด แห่งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง รายงานธนาคารโลกว่าด้วยความสะดวกในการประกอบธุรกิจประจำ ปี 2553 ได้จัดให้ไทยเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการดำเนินธุรกิจมากเป็นอันดับที่ 12 ของโลก
 
โครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อม
เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งการขนส่ง การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเปิดรับธุรกิจทุกรูปแบบจากนักลงทุนชาวต่างชาติ
 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
มีนโยบายที่ชัดเจนโดยมุ่งเน้นการเปิดเสรีและส่งเสริมการค้าเสรี ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างจริงจัง ทั้งเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการดำเนินธุรกิจมากเป็นอันดับที่ 12 ของโลก โดย การจัดอันดับธนาคารโลก
 
การสนับสนุนและสิทธิประโยชน์ภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้การสนับสนุนและให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า และบริการสนับสนุนแก่กิจการลงทุนหลากหลายประเภทแก่นักลงทุน
 
อุตสาหกรรมที่มีการพัฒนามายาวนาน และอุตสาหกรรมดาวรุ่งใหม่
รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมและชักจูงอุตสาหกรรม 6 สาขาหลัก ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้แก่
 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
พลังงานทดแทน
ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แฟชั่น และ
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิงบริการเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยว
มาตรฐานการศึกษาของไทยเป็นที่ยอมรับจากสถาบันระหว่างประเทศ โรงเรียนและวิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทยให้การศึกษาชั้นนำระดับโลก อีกทั้งมหาวิทยาลัยก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก 304industrialpark ,blogspot
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 11,330 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ