ลบ แก้ไข

การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ วันที่ 13-15 ธันวาคม 2556

การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญ

- นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่13-15 ธันวาคม 2556 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเพื่อฉลองครบรอบ 40 ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซ อาเบะ

                 -  ที่ประชุมได้ร่วมรับรองเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่(1) “ถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น : วิสัยทัศน์ร่วม อัตลักษณ์ร่วมอนาคตร่วม”(Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation : Shared Vision, Shared Identity, Shared Future) และแผนดำเนินงาน และ (2)“ถ้อยแถลงร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ : มือประสานมือ รับมือกับประเด็นท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลก”(Joint Statement of ASEAN-Japan Commemorative Summit “Hand in hand, facing regional and global challenges”)

                 -  นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ประกาศข้อริเริ่มใหม่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น โดยครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม โดยจะให้เงินสนับสนุนต่ออาเซียนจำนวนรวม 2 ล้านล้านเยน ภายในระยะ 5 ปี โดยในด้านการเมือง นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกาศนโยบาย “Proactive Contribution to Peace” โดยเพิ่มบทบาทของญี่ปุ่นด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคมากขึ้น ในด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งทางบก ทะเล และอากาศ และเพิ่มเม็ดเงินให้กับกองทุน Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF 2.0) จำนวน 100,000 ล้านเยน เพื่อสนับสนุนการลดช่องว่างด้านการพัฒนาในภูมิภาค ในด้านสังคมและวัฒนธรรม นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกาศแนวนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมสองทาง ผ่านข้อริเริ่ม “WA project” จำนวน20,000 ล้านเยนและข้อเสนอในการเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติด้วยการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจำนวน 300,000 ล้านเยน

                  - ประเด็นที่ประเทศไทยได้มุ่งเน้นประเด็นสำคัญ ได้แก่ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนสามด้าน (3P Partnership)ได้แก่ “หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพ หุ้นส่วนเพื่อความเจริญมั่งคั่ง และหุ้นส่วนเพื่อประชาชน” โดยมุ่งให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค เน้นให้ญี่ปุ่นส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคและสร้างโอกาสใหม่ด้านธุรกิจด้วยนวัตกรรม ผ่านการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ SMEs และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนด้านประชาชน วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว รวมถึงรับมือความท้าทายรูปแบบใหม่ เช่น ภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิง กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 

Editor Bow
ชม 3,265 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เหรียญ 25 สตางค์ - พระบรมธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช เหรียญ 50 สตางค์ - พระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ เหรียญ 1 บาท - พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ เหรียญ 2 บาท -...
  by Editor Bow
 • enn.co.th ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การเมืองของอาเซียนและความมั่นคงอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักความร่วมมือเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558...
  by Editor Bow
 • รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยได้รวมหารือถึงปัญหาของการอพยพอย่างผิดกฎหมายในมหาสมุทรอินเดียกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียและรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเนืองด้วยรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศของไท...
  by dogTech
 • ผลการวิจัยเผย เด็กไทย 8 ใน 10 คน ไม่กล้าทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียน เหตุกลัวเรื่องภาษา ขณะที่เด็กต่างประเทศหลั่งไหลมาเรียนและหางานในไทยมากขึ้น หวั่นอัตราตกงานเด็กไทยเพิ่มขึ้น นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean