ลบ แก้ไข

หลักการ สำคัญ ของ afta คือ

หลักการ สำคัญ ของ afta ค


หลักการการจัดตั้ง AFTA

1.ลดภาษีศุลกากรระหว่างกันลงเหลือร้อยละ 0-5 ในเวลา 15 ปี
 
2.ยกเลิกมาตรการจำกัดปริมาณของสินค้า ทันทีที่สินค้านั้นได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีจากสมาชิกอื่น
 
3. ยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีอื่นๆ
 
4.AFTA มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญเพื่อป้อนสินค้าสู่ตลาดโลก
 
5. กลไกการลดภาษีที่สำคัญของ AFTA คือระบบ CEPT (Common Effective Preferential Tariff Scheme)  ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรแก่กันแบบต่างตอบแทน กล่าวคือ การที่จะได้สิทธิประโยชน์จากการลดภาษีของประเทศอื่นสำหรับสินค้าชนิดใด ประเทศสมาชิกนั้นจะต้องประกาศลดภาษีสำหรับสินค้าชนิดเดียวกันด้วย ทั้งนี้ CEPT ได้กำหนดให้สินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการลดภาษีจะต้องมีสัดส่วนมูลค่าที่เกิดขึ้นในอาเซียน (ASEAN Local Content) อย่างน้อย 40% และสามารถคำนวณวัตถุดิบในอาเซียนแบบสะสม (Cumulative Rules of Origin) โดยกำหนดอัตราขั้นต่ำของวัตถุดิบเท่ากับ 20%
 
6.กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด
 
   -       สินค้าที่ส่งออกจะต้องอยู่ในบัญชีรายการสินค้าลดภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนผู้นำเข้า
 
    -      สินค้าที่ส่งออกต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด และหลักเกณฑ์การขนส่งโดยตรง
 
    -      จะต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบบ ดี (Form D)
 
7.สินค้าที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน จะต้องมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในอาเซียนมากกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าสินค้า หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแหล่งกำเนิดสินค้าตามวิธีการแปรสภาพอย่างเพียงพอเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก Asianroom ,chayphong
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 22,164 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ