อัตราความยากจนในเวียดนามลดลงเหลือ 7.8% ในปี 2556

อัตราความยากจนในเวียดนาม

กระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึกและสวัสดิการสังคมเวียดนาม (MOLISA) เผยว่า อัตราความยากจนแห่งชาติเวียดนามลดลงอย่างมาก จาก 22% เหลือเพียง 7.8% ในระหว่างปี 2548-2556
       
       รายงานการประเมินนโยบายลดความยากจนในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของกระทรวง ระบุว่า อัตราการลดความยากจนเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 2% ขณะที่อัตราความยากจนของครัวเรือนในชุมชน และหมู่บ้านทั่วประเทศลดลงจาก 47% เหลือ 28.8% ในปี 2556 ซึ่งดีกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 30%
       
       ในระหว่างปี 2548-2556 รัฐบาลใช้เงินทุนเพื่อลดความยากจนในโครงการต่างๆ ไปทั้งสิ้น 864 ล้านล้านด่ง (40,950 ล้านดอลลาร์) โดยทุนมากกว่า 40% มาจากงบประมาณของรัฐ ผ่านการลงทุนทั้งทางตรง และทางอ้อม ขณะที่ทุนส่วนที่เหลือมาจากพันธบัตรรัฐ ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ สินเชื่อพิเศษ รวมทั้งการลงทุนจากภาคเอกชน และสังคมในท้องถิ่น
       
       กระทรวง MOLISA ระบุว่า เงินทุนทั้งหมดนำไปใช้ช่วยเหลือคนยากจนในด้านสาธารณสุข การศึกษา การเพาะปลูก การเข้าถึงน้ำสะอาด การฝึกอบรมอาชีพ การสร้างงาน การถ่ายโอนเทคโนโลยี ที่พัก ไฟฟ้า และสินเชื่อพิเศษอื่นๆ เป็นต้น
       
       เวียดนามตั้งเป้าที่จะลดอัตราความยากจนจากปัจจุบันที่ 7.8% ให้เหลือ 5.8-6% ในปลายปี 2557 และลดลงต่ำกว่า 5% ในปลายปี 2558
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก manager.co.th
โดย Editor Bow
วันที่ 27 เมษายน 2557
พิมพ์หน้านี้