การก่อตั้ง ประชาคมอาเซียนจุดเริ่มที่อยากให้ประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก กำเนิด ASEAN community
โดย Editor Bow
วันที่ 30 มีนาคม 2556
พิมพ์หน้านี้