กฏบัตรของประชาคมอาเซียน

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดย Editor Bow
วันที่ 7 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้