ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วยความร่วมมือ 6 ด้าน
1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
3.ความยุติธรรมและสิทธิ
4.ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
5.การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
6.การลดช่องว่างทางการพัฒนา

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดย Editor Bow
วันที่ 7 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้