ปราสาทหินวัดพูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงในแขวงจำปาสัก

ปราสาทหินวัดพูและสิ่งก่อ


ปราสาทหินวัดพูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงในแขวงจำปาสัก ตั้งอยู่ในประเทศลาว ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของจำปาสักและอาณาบริเวณของวัดพู เป็นภูมิทัศน์ที่ได้วางผังและรักษาสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีมานานกว่า ๑,๐๐๐ ปี เป็นรูปแบบของศาสนาฮินดูที่มีความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ ใช้แกนจากยอดเขาไปยังฝั่งแม่น้ำแสดงให้เห็นรูปแบบวัด อาราม การประปาบนพื้นที่ประมาณ ๑๐ ตารางกิโลเมตร การวางผังเมืองริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณนี้เช่นเดียวกับภูเขา ภูเก้า ทั้งหมดนี้แสดงถึงพัฒนาการตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๕-๑๕ (พุทธศตวรรษที่ ๑๐-๒๐) ที่มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรเขมร


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก น้ำศักดิ์สิทธิ์ ปราสาทหินวัดพู,ปราสาทหินวัดพู จำปาสัก
โดย Editor Bow
วันที่ 9 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้