10 ประเทศสมาชิกในอาเซียน10 ประเทศสมาชิกในอาเซียน

1.บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

2.กัมพูชา (Cambodia)
3.อินโดนีเซีย (Indonesia)
4.ลาว (Laos)
5.มาเลเซีย (Malaysia)
6.พม่า (Myanmar)
7.ฟิลิปปินส์ (Philippines)
8.สิงคโปร์ (Singapore)
9.เวียดนาม (Vietnam)
10.ประเทศไทย (Thailand)


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก familyweekend

โดย Editor Bow
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
พิมพ์หน้านี้