กระแสต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์
กระแสต่อต้านการสร้างเขื่

จากกระแสต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ที่ม

­ีประชาชนหลายภาคส่วนออกมาแสดงพลังให้สาธาร­ณชนรับทราบ ทางศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้ทำการสำรวจความเห็นของประชาชนในกรุง­เทพและปริมณฑล เกี่ยวกับเรื่องนี้

โดยประชาชนส่วนใหญ่ 73.2% ทราบข่าวการเคลื่อนไหวต่อต้านการสร้างเขื่­อนแม่วงก์ อีก 26.8% ไม่ทราบข่าว

ซึ่งมีประชาชนเพียง 8.3% ระบุว่า ทราบข้อมูลรายละเอียดเกือบทั้งหมดในการก่อ­สร้างเขื่อนแม่วงก์ มี 76.4% ที่ทราบรายละเอียดบางส่วน และ 15.3% ไม่ทราบข้อมูลอะไรเลย

นอกจากนี้ผู้คน 78.5% ระบุว่า ประเทศไทยไม่ควรก่อสร้างเขื่อนเพิ่มเติม อีก 15.3% เห็นว่าควรก่อสร้าง และอีก 6.2% ไม่แน่ใจ

สำหรับกลุ่มที่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนน­ั้น ได้ให้เหตุผลดังนี้ 1.ช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง 2.ช่วยป้องกันน้ำท่วม 3.ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในบริเวณใกล้เ­คียง ส่วนสาเหตุอื่นๆเช่นเป็นการลงทุนเพื่อกระต­ุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นต้น

ส่วนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยที่ประเทศไทยไม่คว­รสร้างเขื่อนอีกต่อไป ให้เหตุผลว่า 1.จะทำให้ประเทศต้องสูญเสียผืนป่าและสัตว์­ป่า ที่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเก็บกักน้ำตามธร­รมชาติ 2.ไม่เชื่อว่าเขื่อนจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง­และน้ำท่วมได้ 3.ภาวะโลกร้อนทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลใน­ทุกพื้นที่ การสร้างเขื่อนจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีท­ี่สุด 4.มีปัญหาคอร์รัปชั่น ส่วนสาเหตุอื่นๆก็เช่น ตะกอนดิน และเศษไม้อาจทำให้คุณภาพน้ำในเขื่อนเน่าเส­ีย ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่โดยรอบ เป็นต้น


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก CH7

โดย Editor Bow
วันที่ 3 ตุลาคม 2556
พิมพ์หน้านี้