ลบ แก้ไข

กัมพูชา...เปิดศูนย์ Unimart รับ AECประชาคมอาเซียน...เป็นการรวมกลุ่ม 10 ประเทศแห่ง เอเชียอาคเนย์ โดยปัจจัยเงื่อนไขไว้ 3 เสาหลักคือ การเมือง วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ...!!

ประเด็นหลังนี้รู้สึกว่าแต่ละประเทศจะให้ความสำคัญมาก เพราะมันหมายถึง ฐานของความมั่นคง และเป็นแกนหลักนำพาองค์ประกอบอื่น การเมืองและวัฒนธรรมก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์...

...หากวิเคราะห์ถึงตัวจักรสำคัญแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเกษตรกรรม รองลงมาค่อยเป็นอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ ธุรกิจบริการแล้วค่อยอื่นๆ รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงให้การสนับสนุนการเกษตร ซึ่งอาจเป็นรัฐต่อรัฐ หรือรัฐกับเอกชน หรือเอกชนต่อเอกชน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมทั้งหมด...นั่นก็แล้วแต่...!!

การย่างก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศกัมพูชามีการตื่นตัวไม่น้อย โดยเฉพาะองค์ประกอบเกี่ยวกับ การเกษตร เมื่อไม่กี่วันมานี้ Mr.Gnoun Ratanak รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ได้เป็นประธานในการเปิดศูนย์ Unimart ขึ้นที่พระตะบอง โดย Mr.Long Phorn ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดฯ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ

Unimart พระตะบอง...เป็นธุรกิจเกษตรของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด สระบุรี ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นรายแรกของไทยหรือไม่ จึงพูดเอารวมๆว่าเป็นกลุ่มแรกก็แล้วกันที่เข้าไปบุกเบิกธุรกิจการเกษตรต้อนรับ AEC หรือเศรษฐกิจอาเซียนในกัมพูชา

Unimart เป็นศูนย์บริการลูกค้าหลากหลาย ด้านวิชาการทางการเกษตร โดยการจัดอบรม และให้ความรู้แก่ลูกค้าและเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในการเพิ่มผลผลิต

รวมถึงรายได้ ทั้งเรื่องการขาย ส่งเสริมการขาย บริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็น เมล็ดพันธุ์หรือเคมีการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ออกแนะนำความรู้พร้อมให้คำปรึกษาถึงพื้นที่ในแปลงเพาะปลูกเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ

อีกทั้ง...เปิดโอกาสให้ลูกค้าและเกษตรกรที่สนใจเข้ามารับบริการภายในศูนย์ Unimart เพื่อศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกษตร เสริมทักษะทั้งในด้านกว้างและลึกได้อีกด้วย...!!

การบริการของ ศูนย์ Unimart จึงเป็นมิติใหม่ของชาวกัมพูชา ในการกระจายศาสตร์การเกษตรให้เข้าถึงตัวเกษตรกรเพื่อซึมซับความรู้ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ แล้วสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้...

ให้เกิดมรรคผลอย่าง เป็นรูปธรรม...รอรับเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะอุบัติในปีหน้า...!!

ขอบคุณที่มา : นสพ .ไทยรัฐ
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 4,190 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ