ลบ แก้ไข

ติวเข้มขุมกำลัง 'ฝีมือแรงงานไทย' ดันคุณภาพไกลไปอาเซียน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หนุนพัฒนาฝีมือแรงงานและองค์กรดีเด่น ยกระดับหน่วยคุณภาพ เน้น 3 โครงการหลักสู่อาเซียน...

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประธานมอบรางวัลงานส่งเสริมระบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2557 กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมองค์กรให้มีการพัฒนาศักยภาพการทำงานในกระบวนการฝึก พัฒนาครูฝึก หรือผู้ทำหน้าที่สอน และพัฒนาสื่อการฝึก รวมทั้งนำระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานมาให้สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานมาใช้เพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดโครงการส่งเสริมระบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานตามมาตรฐานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการคัดเลือกครูฝึกดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557 และโครงการประกวดสื่อการฝึก เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

จากการดำเนินการในการส่งเสริมระบบพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้ง 3 โครงการ ทำให้หน่วยฝึก บุคลากรฝึก และกระบวนการฝึก ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพในการพัฒนาฝีมือเกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ และการผลิตผู้เข้ารับการฝึกได้ตามมาตรฐานสมรรถนะได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ
 การจัดการมอบรางวัลในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง


ผลการประกวดงานส่งเสริมระบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2557 มีดังนี้ สื่อการฝึก รางวัลที่ 1 ชื่อผลงานศิลปะกล้วยฯ ของนางอทิตา เอกสมทราเมษฐ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี รางวัลที่ 2 ชื่อผลงานตัวเก็บประจุ (คาปาซิเตอร์) ของครูฝึกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี และรางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล ชื่อผลงานแผงสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าในรถยนต์ ของครูฝึกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี และชื่อผลงานการเข้าหัวสาย RJ 45 และการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ของนายสุนทร หมัดแล้ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส.

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,042 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean