ลบ แก้ไข

สศก.ถกเปิดเสรีสินค้าเพิ่มเติมตามกรอบ FTA อาเซียน-เกาหลี


      นายอนันต์ลิลา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มเติมภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีเบื้องต้นให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนํารวมกับสินค้าอุตสาหกรรมที่สามารถเปิดเสรีเพิ่มเติมได้อันเป็นการเตรียมการเปิดเสรีการค้าสินค้าของไทยเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุม
 
     คณะกรรมการดําเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 10  อาเซียนและเกาหลีได้ลงนามการ จัดทําความตกลงการค้าเสรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยการเจรจาครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งหลังจากมีผลใช้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีขึ้น และมีการประชุมมาแล้วถึง 10 ครั้ง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า คือ ประเด็นเรื่องหลักการต่างตอบแทน ซึ่งมีหลักการว่า หากประเทศใดต้องการจะส่งสินค้าเข้าไปยังประเทศคู่ภาคีหากสินค้านั้นเป็นสินค้าที่มีภาษีเป็นศูนย์แล้วในประเทศคู่ภาคีประเทศนั้นจะต้องปรับอัตราภาษีของตนให้ต่ํากว่าร้อยละ 10 เพื่อสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบเจรจานี้ได้ซึ่งเกาหลีพยายามที่จะให้อาเซียนยกเลิกหลักการนี้แต่ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และกัมพูชา ยังคงยืนยันในการใช้หลักการต่างตอบแทน สําหรับมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรไม่รวมยางพาราในปีช่วง 3 ปีที่ผ่านมาไทยและเกาหลีมีมูลค่าการค้าเฉลี่ย 29,536 ล้านบาท ต่อปีโดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 2.18 ต่อปีและที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าต่อเกาหลีมาโดยตลอดเฉลี่ย 13,638 ล้านบาทต่อปี
 
ขอบคุณที่มา : (แนวหน้า) 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,041 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ