ลบ แก้ไข

แนะไทยปรับยุทธศาสตร์ค้านโยบายจีนสะเทือนศก.ฮ่องกง

    

  
      "ระบบเสรีการค้า" ทำให้ฮ่องกงเป็นที่รู้จักในนาม "สวรรค์" ของนักชอปปิง แม่เหล็กดึงดูด นัก
ธุรกิจตั้งฐานบัญชาการการเงิน การค้า และโลจิสติกส์ กระจายสินค้าไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ ประเทศมหาอำนาจอันดับ 2 ของโลก   แต่หลังอังกฤษคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีน ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา เกาะเล็กๆ  ที่ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยระบบเสรีก็ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีน แม้จีนจะให้อิสระโดยวางระบบ "1 ประเทศ 2 ระบบ" โดยจีนปล่อยให้ฮ่องกงบริหารประเทศเอง ยกเว้นแต่ "การต่างประเทศและการป้องกันประเทศ" แต่นั่นส่งผลให้  -                  โครงสร้างเศรษฐกิจของฮ่องกงเริ่ม "พึ่งพา" จีน มากขึ้น ดังนั้นไม่ว่าจีนจะออกมาตรการใดๆ ก็หลีกไม่พ้นที่

ฮ่องกงจะได้รับผลพลอยได้
 ล่าสุดจีนประกาศ "ปรับสมดุลเศรษฐกิจ" และ "ขจัดปัญหาคอร์รัปชันในจีน" ส่งผลให้เศรษฐกิจฮ่องกงพลอยชะลอตัวไปด้วยวิทยากร มณีเนตร ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดเผย ภาพรวมเศรษฐกิจฮ่องกง ว่า ธนาคารชั้นนำ ของฮ่องกงได้ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของฮ่องกงในปีนี้  จากเดิมคาด -การณ์ไว้ 3.0% เหลือ 2.5% เป็นผลมาจากเศรษฐกิจภายในและรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ได้ออกมาตรการ "จำกัด" จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าฮ่องกง

      ขณะเดียวกัน จีนยังออกนโยบายปราบปรามคอร์รัปชันในจีน ทำให้จำนวน "นักท่องเที่ยวจีน" ในฮ่องกงลดลง ส่งผลให้ยอดขายสินค้า เช่น นาฬิกาแบรนด์เนม รังนก ในฮ่องกงลดลงตามไปด้วยรวมถึงปัญหาการเมืองเมื่อชาวฮ่องกงเรียกร้องประชาธิปไตย (Occupy Central) รวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลจีนที่เข้ามามีอิทธิพลในการเลือกตั้งผู้ว่าการเกาะฮ่องกงที่จะมีขึ้น ในปี 2560 หรืออีก 3 ปีข้าง ที่ผู้ลงสมัครชิงการเลือกตั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนก่อน ท าให้เกิดการชุมนุมใหญ่ต่อต้าน แนวทางดังกล่าวทูตพาณิชย์ให้ความเห็นว่า การปรับเปลี่ยนนโยบายของจีนต่อฮ่องกงในด้านต่างๆ ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจฮ่องกงอย่างยากจะหลีกเลี่ยง "เมื่อจีนจาม ฮ่องกงถึงกับเป็นหวัด ได้ทันที" ทูตพาณิชย์ เปรียบเปรย ผลจากนโยบายของจีนและเกิดผลกระทบต่อฮ่องกงนั้น ทำให้ไทยต้องปรับ "ยุทธศาสตร์การค้า" โดยเฉพาะการส่งออก ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทูตพาณิชย์ ยังกล่าวว่า กลุ่มสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในเชิงมูลค่าการส่งออกไทยไปยังเกาะฮ่องกง อาทิกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นสินค้าที่ทำรายได้สูง ในปี 2555 มีมูลค่า 1,327.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่มีแนวโน้มลดลงจากการเปลี่ยนโครงสร้างส่งออก จากที่เคยส่งออกโดยผ่านฮ่องกงไปจีน (Re-export) แต่เมื่อสินค้าเปลี่ยนไปส่งออกยังจีนโดยตรง ท าให้ยอดส่งออกไปฮ่องกงลดลง โดยปี 2556 มีมูลค่า 999.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 24% ขณะที่การส่งออกวัสดุก่อสร้าง 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.) ของปีนี้ มีมูลค่า 268.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 73% เช่นเดียวกับ กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ยอดส่งออกปี 2556 มีมูลค่า 464.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 7 เดือนแรกของปีนี้ มีมูลค่าส่งออก 188.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 59% เป็นผลจากการเปลี่ยนโครงสร้างการส่งออกจากส่งออกผ่านฮ่องกงไปจีน เป็นการส่งออกไปยังจีนโดยตรง เช่นกันส่วนสินค้าสำคัญ 2 รายการ ยอดส่งออกปรับตัวดีขึ้น คือ ข้าว โดยมูลค่าส่งออก 7 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ค.57 ) ขยายตัว 119.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเฉลี่ยเดือนละกว่า 10% โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงมูลค่า 56% ในเชิงปริมาณ 47% ไทยยังเป็นผู้นำส่งออกในตลาดข้าวฮ่องกง ขณะที่สินค้ากลุ่มผลไม้สด มียอดส่งออก 7 เดือนแรกของปี (ม.ค.-ก.ค.57) 217.5 เพิ่มขึ้น 26.6% หรือมูลค่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 
    จากโครงสร้างการส่งออกที่เปลี่ยนไป ทำให้ทูตพาณิชย์ประเมินอัตราการเติบโตการส่งออกไทยไปฮ่องกง
ในปีนี้ว่าจะ "ไม่ขยายตัว" (0%) คิดเป็นมูลค่า 13,189 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ -1% พลาดจาก 
เป้าหมายเดิม
ที่คาดว่าจะขยายตัว 2% มูลค่า 13,352 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ด้าน สิทธิชัย จิรวัฒน์ธนากุล ผู้จัดการทั่วไป สาขาฮ่องกง ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กล่าวถึงความส าคัญของตลาดฮ่องกงว่า เป็นศูนย์กลางทางการเงินโลก ที่มีธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของโลกมาตั้งสาขา ไม่ต่ ากว่า 70 ธนาคาร ดังนั้นธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง
จึงมีเป้าหมายในการเชื่อมโยง การค้า
ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ กับอีก 2 กลุ่ม ตลาดคือ ไต้หวัน และฮ่องกง
เพื่อสานต่อยุทธศาสตร์ Greater 
China ซึ่งปัจจุบันธนาคารกรุงเทพมีสาขาประจ าอยู่ใน 3 ประเทศ 5 สาขา ประกอบด้วย เซียงไฮ้ ปักกิ่ง เสิ่นเจิ้น ในจีน เกาสง ในไต้หวัน และเกาลูน ฮ่องกง ในเกาะฮ่องกง ฮ่องกงยังเป็น "ศูนย์กลางซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินหยวน" ที่ส าคัญ จึงเป็นสาขาแรกของธนาคารกรุงเทพในต่างประเทศ
ที่มีอายุกว่า 60 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ.2497) กลุ่มลูกค้าหลักของธนาคารจะนิยมเข้ามาตั้ง
สำนักงานใหญ่ในฮ่องกง
เพื่อเชื่อมต่อการค้า ไต้หวัน และจีน โดยลูกค้าส่วนใหญ่ คือลูกค้าคนไทยและ
ชาวอาเซียนที่เข้ามาติดต่อการค้กับ 3 ประเทศนี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ มีทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ชั้นน าของไทย อาทิ เซ็นทรัล, เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.), สหยูเนี่ยน รวมถึงกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง อาทิ นารายา, เกรย์ฮาวด์ เข้ามาตั้งสาขาในฮ่องกง

ขอบคุณที่มา : 
(กรุงเทพธุรกิจ)
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,953 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ย้ำถึงความจำเป็นสำหรับภาคประชาชนและภาคเอกชนที่จะร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น...
  by dogTech
 • นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงแนวคิดการจัดงาน OTOP ว่า เป็นการตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศกว่าแสนล้านบาท จึงพัฒนายกระดับสินค้าโอทอปใน 3...
  by dogTech
 • ทัพเรือภาคที่ 3 จัดพิธีเปิดการฝึกผสมSEAEX THAMALครั้งที่ 61/2016 ด้านสตูล เปอร์ลิส ในระหว่าง 26 - 31 กรกฎาคม 2559 เป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือมาเลเซีย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี...
  by dogTech
 • ลาว asean (Laos Asean) ธงชาติตราแผ่นดิน ชื่อทางการ: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic) ที่ตั้ง: เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนติดจีนและพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ