ลบ แก้ไข

ชี้ช่องผลิตรองเท้าหนังสัตว์สร้างความต่างคู่แข่งในภูมิภาค ชิงสิทธิประโยชน์แหล่งกำเนิดสินค้า


           นายชนินทร์ จิตต์โกมุท นายกสมาคมรองเท้าไทย เปิดเผยว่า ในปี 2558 อุตสาหกรรมผลิตรองเท้าจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ในสายตาของโลก โดยจะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นเน้นการออกแบบ สร้างความจ าเพาะเจาะจง โดยใช้หนังสัตว์หายาก (เอ็กโซติกส์) เช่น หนังจระเข้ หนัง นกกระจอกเทศ เป็นต้น เพื่อสร้างความแตกต่างจากผู้ผลิตสินค้ารองเท้าอื่นๆ ในอาเซียน
 
          ทั้งนี้ ไทยมีความได้เปรียบในแง่ของวัตถุดิบต้นน้ าที่สามารถผลิตได้เอง ไม่ต้องพึ่งพาการน าเข้า จึง
ทำให้การผลิตสามารถสร้างความแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ได้ โดยเวียดนามเป็นแหล่งผลิตรองเท้ากีฬา
รายใหญ่ ส่วนอินโดนีเซียมีความเข้มแข็งในด้านการผลิตสินค้ารองเท้าหนัง มาเลเซีย และสิงคโปร์ เน้นการ
สร้างแบรนด์ขายสินค้า
 
          ขณะเดียวกัน นอกจากการผลิตวัตถุดิบปูอนผู้ผลิตในประเทศแล้ว ไทยก็ยังสามารถเป็นผู้กระจาย
วัตถุดิบสู่ภูมิภาคได้โดยใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า เพราะปัจจุบันได้มีผู้ผลิตจำนวนมากได้ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านของไทย แต่ประเทศนั้นๆ ยังผลิตสินค้าต้นน้ าได้ไม่เพียงพอ มีเพียงเวียดนาม ไทย และอินโดนีเซีย ที่มีอุตสาหกรรมครบวงจร จึงเป็นโอกาสของผู้ผลิตชิ้นส่วนรองเท้าของไทย อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตชิ้นส่วนรองเท้าของไทยจ าเป็นต้องปรับตัว เน้นใช้การวิจัยและพัฒนาเข้ามาใช้ในการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ชิ้นส่วนรองเท้าและสร้างความแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ โดยผู้ผลิตอาจต้องมีการลงทุนทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งจะทำให้ไทยได้ประโยชน์มากที่สุดในการเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบปูอื่นๆ  ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง ไทยเป็นผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก จึงต้องมีการพัฒนายางที่ใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้าเพิ่มมากขึ้น ให้มีมูลค่า มีความพิเศษแตกต่างจากยางธรรมดา ประโยชน์จากการเปิดเสรีคือ การสะสมแหล่งกำเนิดสินค้าในอาเซียน ซึ่งใอุตสาห
กรรมรองเท้ามี  
การใช้ประโยชน์จากจุดนี้มาก เพราะบางประเทศไม่มีอุตสาหกรรมครบวงจรจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศในภูมิภาค และบางประเทศท าหน้าที่เป็นผู้ตัดเย็บ ผลิตรองเท้า ไม่มีการผลิตชิ้นส่วนรองเท้าสำหรับสถานการณ์การส่งออกรองเท้าในปี 2557 คาดว่าจะเติบโตได้ 3-4% จากปีก่อนที่มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ย 2-7 หมื่นล้านบาท ส่วนปี 2558 การส่งออกน่าจะดีโดยมูลค่าการส่งออกรวมน่าจะแตะที่  3 หมื่นล้านบาทได้ แต่ยอดการส่งออกนี้เป็นยอดรวมจากทั้งผู้ผลิตไทยและผู้ประกอบการต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย

ขอบคุณที่มา : 
โพสต์ทูเดย์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,666 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ