ลบ แก้ไข

โอกาสลงทุน 'กัมพูชา'

        


         หากกล่าวถึงโอกาสการค้าและการลงทุนกัมพูชา  เป็นประเทศที่น่าลงทุนในแถบอาเซียนอีกแห่งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนอย่างพม่า ซึ่งเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนายังไม่มีความเจริญก้าวหน้ามากนัก และเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบสังคมนิยมที่สูงเกินไป

         ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ฉะนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยจะเข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชา

         ประเทศกัมพูชาอยู่ในช่วงกําลังเร่งพัฒนาประเทศ การทําธุรกิจต่างๆ ในกัมพูชามีความเป็นระบบทั้งหมด เช่น การขอใบอนุญาต ภาษีที่ชัดเจน มีความเป็นระเบียบซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อน ธุรกิจในกัมพูชาเป็นธุรกิจที่แคบ
ผู้ประกอบการส่วนมากรู้จักกันหมด การเริ่มต้นทําธุรกิจในกัมพูชาต้องทําด้วยความจริงใจ นอกจากนี้ประเทศจีนได้เข้ามาลงทุนเรื่องโลจิสติกส์ให้กับกัมพูชาเกือบทั้งหมด ตอนนี้ถนนทุกเส้นในกัมพูชาเป็นถนนเศรษฐกิจ

        เมื่อปี 1999 กัมพูชาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและองค์การการค้าโลกใน ปี 2004 เศรษฐกิจกัมพูชาสามารถเติบโตได้ถึง 8% ต่อปีและรักษาระดับการเจริญเติบโตไว้ได้ต่อมาปี 2014 เศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้น 7% ต่อปีและการลงทุนทางตรงจากชาวต่างชาติเพิ่มสูงกว่า 14% จาก ปีก่อน

        รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศกัมพูชา อาทิกฎหมายและระเบียบในการทําธุรกิจด้านการค้าต่างประเทศไม่มีข้อกีดกันทางการค้า นักธุรกิจสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนได้โดยเสรีไม่มีจํากัด ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจในกัมพูชาได้100% และมีสิทธิ์เช่าที่ดินทํากินระยะยาวถึง 50 ปีและยังสามารถต่อสัญญาได้อีก

        การทําธุรกรรมต่างๆ สามารถใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแทนเงินเรียลกัมพูชาได้โดยสะดวก ธุรกิจในประเทศกัมพูชาทั้งหมด 60% เป็นของชาวต่างชาตินโยบายส่งเสริมของกัมพูชาเป็นสิ่งจูงใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กัมพูชาเป็นฐานการผลิตและส่งออกของอุตสาหกรรมสําคัญ ก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของชาวกัมพูชาที่มีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น

        เครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของกัมพูชา คิดเป็นสัดส่วน 80% ของมูลค่าการส่งออกตลาดส่งออกที่สําคัญ คือ สหรัฐ และยุโรป กัมพูชาต้องพึ่งพาการนําเข้าผ้าผืนจากต่างประเทศกว่าร้อยละ 90 ของความต้องการใช้ทั้งหมด เพราะยังขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

       ในขณะที่กัมพูชาเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม เนื่องจากแรงงานรุ่นใหม่หันมาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม มีรายได้ดีกว่าและงานเบากว่า มีการใช้อุปกรณ์การเกษตรเพื่อใช้ทดแทนแรงงาน และยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อาทิรถเกี่ยวข้าว เครื่องสูบน้ํา จึงเป็นโอกาสที่ดีของชาวต่างชาติที่จะพิจารณาเข้ามาลงทุนในการผลิตสินค้าเครื่องนุ่งห่ม สินค้าการเกษตร

       การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างการผลิตและการบริการ รวมถึงการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้กําลังซื้อของคนกัมพูชาเพิ่มขึ้น พบว่ารายจ่ายหมวดเสื้อผ้าและรองเท้ามีการขยายตัวสูงที่สุด 18%ต่อปีรองลงมา ได้แก่ หมวดเดินทางและยานพาหนะ ซึ่งมีการขยายตัวเท่ากันที่ 5% ต่อปีจึงเป็นโอกาสที่ชาวต่างชาติเข้ามาทําธุรกิจการค้าและบริการ

       ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้บริการการท่องเที่ยวกว่า 3 ล้านคน กัมพูชามีอารยธรรมที่งดงามอายุกว่า 1,000 ปีและค่าครองชีพในกัมพูชาค่อนข้างถูกมาก  เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็น -
จํานวนมาก สามารถสร้างรายได้ถึง 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

       นอกจากนั้น แม้แรงงานจะมีราคาถูกก็จริง แต่ผลิตภาพแรงงานยังค่อนข้างต่ํา และมีการประท้วงหยุดงานเพื่อเรียกร้องการขึ้นค่าแรงอยู่บ่อยครั้ง ส่วนค่าใช้จ่ายพื้นฐานโดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ก็มีราคาแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

        ผู้ประกอบการไทยจึงควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งหมดดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อพิจารณาทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างถี่ถ้วนก่อนการไปลงทุน

ขอบคุณที่มา :  ประชาชาติธุรกิจ ( ณกฤช เศวตนันทน์ )

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 5,579 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean