ลบ แก้ไข

ยกระดับแพทย์แผนไทยเสริมศักยภาพสู่เออีซี

        เมื่อเร็วๆ นี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 58 ทางโรงพยาบามหาสารคาม จึงมีแผนส่งเสริมการแพทย์แผนไทยให้เจริญก้าวหน้า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการใช้ยาแผนปัจจุบัน ซึ่งมีความนิยมการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น

         สําหรับการแพทย์แผนไทย มีความหมายว่า ปรัชญาองค์กรความรู้และวิถีการปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคความเจ็บป่วยของประชาชนไทยแบบดั้งเดิม โดยเป็นแผนที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตแบบไทย ซึ่งวิธีการรักษาของแพทย์แผนไทยประกอบด้วยการใช้สมุนไพร อาทิด้วยการต้ม การอบ การประคบ การปั้นลูกกลอน

        นอกจากนี้ยังมีหัตถบําบัดการ รักษากระดูกแบบดั้งเดิม การใช้พระพุทธศาสนาหรือพิธีกรรมเพื่อดูแลสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพแบบไทยเดิมและใช้วิธีธรรมชาติบําบัด ซึ่งได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการบอกเล่า การสังเกต การบันทึกและการศึกษาผ่านสถาบันการศึกษาด้วยแพทย์แผนไทยดังนั้นกรมแพทย์แผนไทยและทางเลือกจึงมุ่งฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

        ด้าน นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดตั้งกลุ่มงานเภสัชกรรมไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อสนองนโยบายกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการส่งเสริมให้มีการใช้ยาสมุนไพรอย่างแพร่หลายในสถานบริการสาธารณสุข        ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของภูมิปัญญาไทย จึงจัดตั้งงานเภสัชกรรมไทย โดยมีภารกิจหลักในการผลิตและวิจัยพัฒนายาสมุนไพร การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ยาสมุนไพรให้มีความทันสมัยน่าใช้ผ่านการควบคุมมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรก่อนวางจําหน่าย เพื่อเพิ่มมูลค่ายาสมุนไพรในอนาคต จึงได้มีการปรับปรุงสถานที่ผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐานภายในโรงพยาบาล โดยใช้อาคารแพทย์แผนไทยที่มีอยู่เดิมทําการผลิตยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติประมาณ 15 รายการ เพื่อนํามาใช้รักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล อาทิยาแก้ไอมะขามป้อม ยาแก้ไอสูตรต้นตํารับ ยาน้ําตรีผลาบํารุงร่างกาย และยาธาตุอบเชย

ขอบคุณที่มา : เดลินิวส์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,909 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ