ลบ แก้ไข

การเตรียมการว่าด้วยประชาคมอาเซียน


     วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะเป็นวันเริ่มต้นของการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง ซึ่งหมายถึงการสิ้นสุดของการเป็นสมาคมอาเซียน ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2510 (ค.ศ.1967) โดยปริยาย

     แต่สมาคมอาเซียนและประชาคมอาเซียนนั้น ถือเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน ที่ต่างกันหลักๆ ก็คือสมาคมอาเซียน
เป็นเพียงการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ ตามสภาพการณ์และตามเหตุการณ์และตกลงกันเป็น
เรื่อยๆ ไป
โดยมีผลสําเร็จทางเศรษฐกิจสําคัญที่สุดในช่วงการเป็นสมาคมคือ ข้อตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี
หรือการลดภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ส่วนการขยับขึ้นมาเป็นประชาคมอาเซียนนั้นถือเป็นภาคบังคับที่ต้องร่วมมือกัน เพราะมีกฎบัตรหรือธรรมนูญอาเซียน (Asean Charter) กํากับอยู่และเป้าหมายหลักก็คือ การรวมตัว (integration) ให้เป็นตลาดเดียวกันให้มากขึ้นและมากที่สุด ซึ่งมีการเตรียมการดําเนินการต่อเนื่องกันมาในกรอบสมาคม เพื่อเข้าสู่ความเป็นประชาคมมาโดยตลอด  นอกเหนือจากการลดภาษีศุลกากร ก็มีเรื่องการลดขั้นตอนพิธีการด่านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง, การอํานวยความสะดวก, การบริหารจัดการการขนส่งผู้คนและสินค้าข้ามแดน, การเริ่มพัฒนาระบบการคมนาคมเพื่อให้เชื่อมโยงกันทั่วอาเซียนทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ,การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (7 อาชีพแล้ว) เพื่อให้ไปทํางานในประเทศของกันและกันได้เป็นต้น

      แต่จนถึงปัจจุบัน ระบบภาษีภายในแต่ละประเทศยังต่างกัน กฎเกณฑ์ว่าด้วยการจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ ยังต่างกัน กฎเกณฑ์การส่งเสริมและปกป้องการลงทุนก็ต่างกัน กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานรวมทั้งแรงงานต่างด้าว
ก็ยังแตกต่างกัน และอื่นๆ อีกมากมาย หมายความว่ายังมีงานที่จะต้องทําเพื่อปรับ
กฎเกณฑ์ระเบียบ มาตรฐานให้เท่าเทียมหรือเหมือนกัน เพื่อความสะดวกในการทําธุรกิจและลดความเหลื่อมล้ํา ขจัดการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ฉะนั้น การเตรียมการมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นตลาดเดียว เป็นประชาคมอาเซียนที่ต้องการการกํากับอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง คือต้องทําตามกฎบัตรอาเซียน และต้องทําตามพิมพ์เขียวอาเซียนทั้งทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมให้บรรลุเป้าหมาย มิใช่ว่านั่งกันเฉยๆ พอถึงวันที่ 1 มกราคม 2559 แล้วทุกอย่างจะหมายความว่า เป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบขึ้นมาทันทีด้วยตัวมันเอง

      ปัญหาใหญ่คือ ผู้คนยังไม่รู้จักความหมายของประชาคมอาเซียนกันทุกคน และที่รู้จักแล้ว ก็คิดว่าพอถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือวันที่ 1 มกราคม 2559 ทุกคนก็สามารถไปสมัครงาน ไปตั้งบริษัท ไปลงทุนในประเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้สะดวกเหมือนกระทําในบ้านของตนเอง ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวง และจะเป็นต้นเหตุสร้างความงุนงง และสับสนกันอย่างมากฉะนั้น ภาครัฐ ภาคสถาบันเอกชน ภาควิชาการศึกษา ภาคปกครองท้องถิ่น ภาคสื่อ ยังต้องร่วมช่วยกันเร่งให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง อย่างไม่ลดละว่า การรวมตัวในขั้นสมาคมมาถึงไหนแล้วและจะส่งต่อไปในขั้นประชาคมอะไรบ้าง และงานใหม่ งานคั่งค้างของประชาคมที่สําคัญมีอะไรบ้าง และจะต้องดําเนินการกันต่อไปอย่างไร โดยใครบ้าง

     ช่วงรัฐบาลทหารเสมือนเป็นช่วงพักรบการเมือง บ้านเมือง สงบเรียบร้อย อํานวยให้สังคมได้หายใจ ได้มีเวลาเรียนรู้เสริมสร้างความเข้าอกเข้าใจ ทั้งโอกาสและความท้าทายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลทหารต้องใช้เวลาอีก 12 เดือนข้างหน้านี้ให้เป็นวาระชาติแห่งการเรียนรู้ในเรื่องประชาคมอาเซียน และขับเคลื่อนการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันเอกชน วิชาการ ภาคประชาสังคม และสื่อของชาติซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะน่าจะเป็นสื่อสําคัญยิ่งร่วมกับระบบ โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ โอกาส ความท้าทายและการแข่งขันกันในกรอบอาเซียน

     สังเกตได้ว่างบประมาณประจําปีของรัฐบาลนั้น มีการจัดงบว่าด้วย เรื่องอาเซียนให้ทุกหน่วยราชการ ก็น่าจะมีการทบทวนโดยรัฐบาลทหารว่า ทุกหน่วยเอางบอาเซียนไปทําอะไร และได้ผลอย่างจริงจังต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียนหรือไม่แล้วจะบูรณาการกันอย่างไร ไม่ใช่ต่างคนต่างทําไร้เป้าหมายหลักและรอง หรือทํางานแบบ ขอไปที 

     ที่คงต้องติวเข้มเป็นพิเศษ คือโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเหล่าทัพ สถาบันฝึกอบรมของกองทัพต่างๆ เพราะ เหล่าทัพคือกําลังขับเคลื่อนที่สําคัญของประเทศ ต้องเกี่ยวข้องสัมผัสกับผู้บริหารประเทศเป็นประจํา จะต้องมีความเข้าอกเข้าใจความเปลี่ยนแปลงจากเขตแดนทางกายภาพไปสู่เขตแดนทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน และมีมาตรการรับมือเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นอกจากนั้น สื่อในมือของกองทัพก็มีอยู่มากมาย สามารถใช้งานสื่อวิทยุ โทรทัศน์ของกองทัพให้เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนของคนไทยอย่างเข้มข้น เพราะนับจากวันนี้ก็เหลืออีกแค่ 14 เดือนเท่านั้น จะถึงเวลาที่ประกาศต่อชาวโลกไว้ว่าเราจะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน เราจะมัวรอช้ากับการเตรียมการให้ประชาชนชาวไทย ว่าด้วยประชาคมอาเซียนไม่ได้อีกแล้ว

ขอบคุณที่มา : แนวหน้า

 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,459 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ