ลบ แก้ไข

ผนึกกำลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขานรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


          ทีเส็บและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการการปฏิบัติงาน ขยายความร่วมมือเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวอย่างเป็นเอกภาพ สำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

         พิธีการลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวระหว่างทีเส็บและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากทั้งสองหน่วยงานต่างเล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในแง่ของการสร้างรายได้และการกระจายรายได้สู่ส่วนภูมิภาค ตลอดจนเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งปัจจัยพื้นฐานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างก็อยู่ในภาคบริการเหมือนกัน ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการบูรณาการ การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและขยายเครือข่ายการทำงานให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อ านวยการทีเส็บ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทีเส็บและกระทรวงการท่องเที่ยวฯ มีการร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงนี้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน นับเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์และการท่องเที่ยวอย่างเป็นเอกภาพ มีประสิทธิผล สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมทั้งการท่องเที่ยวและการจัดงานไมซ์ของภูมิภาคเอเชีย
โดยจะเป็นความร่วมมือในทุกมิติทั้งเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงาน การ
ให้บริการ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่จัดงาน เพื่อรองรับความต้องการในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

         นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น เน้นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพและพัฒนาคุณภาพแรงงานภาคบริการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การร่วมมือกันในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งสองสามารถพัฒนาทักษะของบุคลากรไปพร้อมๆ กัน และทำงานเกื้อหนุนกัน เช่น บุคลากรจากทีเส็บจะมาช่วยเสริมความรู้เกี่ยวกับไมซ์ให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ขณะเดียวกันทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ก็จะทำหน้าที่เสริมข้อมูลการท่องเที่ยวให้แก่บุคลากรไมซ์ เรียกได้ว่าเป็นการเติมเต็มความรู้และการท างานซึ่งกันและกัน จะทำให้บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานมีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อแข่งขันในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลังจากการลงนามความร่วมมือ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประสานความร่วมมือฝ่ายต่างๆ ขึ้นภายในเดือนตุลาคมนี้ ในการกำหนดแนวทางและแผนการท างานร่วมกัน โดยมีการกำหนดกรอบความร่วมมือเป็นระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558 -2562 ตามแผนงานในระยะแรกจะเน้นความร่วมมือครอบคลุม 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้าน
นโยบายและแผน การตลาด ด้านการสื่อสารการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ และด้านพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรม


         ความร่วมมือด้านนโยบายและแผน จะเน้นการจัดทำแผนบูรณาการด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติ การวิจัย และพัฒนาร่วมกันในระดับต่างๆ โดยสอดรับกับการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ปี 2560-2564 รวมทั้งการขับเคลื่อนเชิงนโยบายผ่านเวทีการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ASEAN, IMTGT BIMSTEC และ UNWTO เป็นต้น ด้านการตลาด มีการวางแผนงานร่วมมือกันใน  การประมูลสิทธิ์การจัดงานไมซ์รายการสำคัญ และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยทีเส็บจะเป็นแกนนำ  ในการบริหารจัดงานเทรดโชว์ด้านธุรกิจไมซ์ ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเป็นแกนนำการบริหารจัดงานเทรดโชว์ด้านการท่องเที่ยว ส่วนด้านการสื่อสารการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ จะมีการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและดึงดูดนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ส่วน ด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม จะมีการส่งเสริมหลักสูตรไมซ์และให้ความรู้แก่บุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควบคู่ไปกับการผลักดันการใช้มาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ไทยทั้งระบบ 

        ทั้งนี้ ทีเส็บและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่าการบูรณาการครั้งสำคัญนี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มอัตราการเติบโตทั้งในอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว อันจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ขอขอบคุณที่มา : 
BANGKOK POST
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 5,802 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • การเริ่มจัดตั้งประชาคมอาเซียน ไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้การเจรจาครั้งเดียวระหว่าง 10 ชาติสมาชิก แต่แท้ที่จริงแล้ว ในตอนแรกเกิดจากการความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศก่อน อันได้แก่ ไทย อินโดนิเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์...
  by Editor Bow
 • เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม.พร้อมด้วย นายสัญญา ชีนิมิตร รองปลัด กทม. นายอดิ ศักดิ์ ขันตี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำและผู้บริหารกทม....
  by Editor Bow
 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยพัฒนาคุณภาพสินค้าโอท็อปเพื่อนำไปจำหน่ายบนเครื่องบิน แนะนำให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รู้จักและซื้อหาเป็นของฝากหรือที่ระลึกจากประเทศไทย ล่าสุด...
  by dogTech
 • คนอาเซียนต้องมีความเป็นเลิศ ความเป็นเลิศนี้หมายถึง การบริหารจัดการระบบ ระเบียบของสิ่งต่างๆ เช่น การบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกพื้นฐานทั้งหลายจนกระทั่งได้คุณภาพที่เป็นเลิศ...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ