ลบ แก้ไข

โอกาสทองลงทุน 'กัมพูชา'ค่างานถูก ทรัพยากรหลากหลาย

         


          นับตั้งแต่กัมพูชาได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี 2542 และองค์การการค้าโลกในปี 2547 บรรยากาศการลงทุนในกัมพูชาก็พัฒนาขึ้นตามลําดับ กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงินจาก ต่างชาติได้เป็นอย่างดีภายใต้กระแสการค้าโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

          ในงานสัมมนาเรื่อง "การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจกัมพูชา" ณ โรงแรมเซ็นทารา กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศก สีพนา ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีกัมพูชา
มาบรรยายหัวข้อ "ศักยภาพทางการค้าและการลงทุนในกัมพูชา

          ดร.ศกกล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงในเชิงรุกของกัมพูชาที่ส่งผลในทางบวกต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 โดยมองว่าจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสิ่งสําคัญในการพัฒนาอาเซียน ร่วมกันประกอบด้วย 4 เสาหลัก ได้แก่ 1) การเป็นตลาดร่วมและฐานผลิตเดียว 2) การแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน และ 4) การรวมเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจโลก

          นอกจากนี้กัมพูชายังเปิดโอกาสอย่างมากสําหรับนักธุรกิจต่างชาติซึ่งรัฐบาลได้สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน โดยกําหนดมาตรการลดต้นทุนให้แก่ภาคธุรกิจทั้งที่เป็นการลงทุนเพิ่ม การขยายตลาด การลดต้นทุนการขนส่ง รวมไปถึงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยภายในประเทศด้วย


           ระหว่างภาครัฐกับเอกชน" เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเป็นกลไกระงับข้อพิพาทต่างๆ ได้มี
การลดข้อกําหนดที่เกี่ยวกับเอกสารเพื่ออํานวยความสะดวกทางการค้าและการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะระบบการใช้เอกสารในด้านการบริหารแบบเดียวกัน (Single Administrative Document : SAD) และระบบบริการแบบหน้าต่างเดี่ยว (Single Window) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการต่างๆ เช่น นําเข้า-ส่งออก

           การสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุน เป็นหนึ่งนโยบายส่งเสริมการค้าของกัมพูชา เพื่อพัฒนอุตสาหกรรมการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร และภาคการผลิต ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมประกอบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักร นอกเหนือจากนี้รัฐบาลได้พัฒนากฎหมายสําหรับการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อการลงทุน โดยเฉพาะในโครงการสาธารณูปโภค

            ขณะที่ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นางศิริพร นุรักษ์ผู้อํานวยการระดับสูง มองว่า โอกาสการค้า- การลงทุน และการบริการด้านโลจิสติกส์ที่ดีจะส่งผลบวกในเรื่องการท่องเที่ยว ในกัมพูชา รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย

             ปัจจุบันศักยภาพและโอกาสลงทุนในกัมพูชาเอื้อประโยชน์ต่อต่างประเทศได้มาก เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สัดส่วนประชากรในวัยทํางานสูง ค่าจ้างแรงงานที่ต่ํา รัฐบาลอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 100% ในเกือบทุกประเภทกิจการ สิทธิประโยชน์ทางการค้า และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ

            การลงทุนที่รัฐบาลกัมพูชาให้การส่งเสริมอย่างมาก ได้แก่ เกษตรกรรมและอุตฯการ เกษตรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและ คมนาคม พลังงานและไฟฟ้า อุตสาหกรรม ที่ใช้แรงงานเป็นหลักและอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งอออก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเหมืองแร่

          แม้สถานการณ์ในกัมพูชาจะยังมีอุปสรรคที่ฉุดการเติบโตบ้าง เช่น สภาวะการเมือง ระบบราชการปัญหาด้านทักษะแรงงาน รวมถึงความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน แต่การเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติถือเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมกันพัฒนาชาติสมาชิกอาเซียนที่จะรวมกลุ่มกันในปลายปีหน้าน

            มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกัมพูชาที่ผ่านมาเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2550 มูลค่าการลงทุนในกัมพูชาอยู่ ที่ 577 ล้านดอลลาร์กระทั่งปี 2556 เพิ่มเป็น 1,396 ล้านดอลลาร์

          ทั้งนี้ผู้อํานวยการบีโอไอมองว่า ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมและความชํานาญในธุรกิจบริการท่องเที่ยว ทั้งยังมีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้บวกกับกัมพูชามีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ


          อย่างไรก็ดีแม้ว่ากัมพูชาจะมีข้อได้เปรียบทั้งค่าแรงถูก และการได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า แต่การทําธุรกิจในกัมพูชายังมีอุปสรรคที่สําคัญ คือ การเริ่มต้นธุรกิจในกัมพูชานั้นต้องใช้เวลานานถึง 85 วันและมีขั้นตอนมากมาย โครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชาก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร แต่หากไทยจะปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยไป ก็คงเป็นเรื่องผิดมหันต์ฉะนั้น ผู้ประกอบการไทยต้องพิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน รวมถึงต้นทุนแอบแฝงในการทําธุรกิจด้วย

ขอบขอบคุณข้อมุลจาก :  ประชาชาติธุรกิจ

 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 3,207 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean