ลบ แก้ไข

เออีซีไม่ใช่ตลาดเดียว

    

      ผลพวงจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะทําให้อาเซียนกลายเป็นตลาดเดียวแต่ความจริง
ไม่ใช่ทุกวันนี้อาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีถ้าตั้งใจจะเป็นตลาดเดียวก็ต้องเปลี่ยนเป็นสหภาพศุลกากรก่อน

       เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) คือ ยกเลิกภาษีศุลกากรและข้อจํากัดทางการค้าระหว่างสมาชิก เช่น
เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เขตการค้าเสรียุโรป (EFTA) เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

      ส่วน สหภาพศุลกากร (Customs Union) คือ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่พัฒนามาจากเขตการค้าเสรีมี
การกําหนดอัตราภาษีศุลกากรในอัตราเดียวกันระหว่างสมาชิกซึ่งมีผลต่อประเทศที่มิใช่สมาชิก เช่น สหภาพยุโรป
(อียู)

       นอกจากนั้น ตลาดร่วม (Common Union) คือ การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน เทคโนโลยีและ
แรงงานระหว่างสมาชิกได้อย่างเสรีเช่น แรงงานของประเทศที่เป็นสมาชิกตลาดร่วมสามารถเข้าไปทํางานใน
ประเทศสมาชิกอื่นๆ ได้

        สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) คือ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่พัฒนามาจากตลาดร่วม สามารถ
เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างสมาชิกได้อย่างเสรีมีการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมระหว่างประเทศ
สมาชิก และมีการใช้เงินตราสกุลเดียวกัน และสหภาพเหนือชาติ (Political Union) เป็นการรวมกลุ่มกันทั้ง
เศรษฐกิจและการเมือง โดยประเทศสมาชิกประสานนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองเข้าด้วยกัน

        ทั้งหมดนี้คือลักษณะของความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับความต้องการและการตกลงกันระหว่าง
ประเทศสมาชิก

        โรนัลด์เอเบอร์ฮาร์ด จากเดอะจาการ์ตาโพสต์ระบุในบทความว่า ถ้าอาเซียนต้องการจะเป็นตลาดเดียว
จะต้องพบความยุ่งยากเพราะแต่ละประเทศมีอัตราภาษีภายนอกที่แตกต่างกัน โดยกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์
และเวียดนาม มีความยืดหยุ่นมากกว่าอีก 6 ประเทศ (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์มาเลเซีย สิงคโปร์บรูไน และไทย) 
เพราะระดับการพัฒนาไม่เท่ากัน

         อีกปัญหา คือ เรื่องอุปสรรคทางการค้าท่ีมิใช่ภาษีโดยอาเซียนพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยไม่มีสถาบันที่
เข้มแข็งจัดการ ต่างจากอียูที่มีคณะกรรมาธิการอียูซึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบตลาดภายในและระบุอุปสรรค
ดังกล่าว

         เอเบอร์ฮาร์ด แนะนําว่า อาเซียนสมควรตั้งคณะผู้แทนที่ มีอํานาจขึ้นมาดูแลภาพรวมเหมือนที่อียูมีเพราะ
ไม่อย่างนั้น นักลงทุนเอกชนก็จะมองการค้าและสภาพแวดล้อมการลงทุนในเออีซีแยกเป็นแต่ละประเทศ ไม่ได้
 
มองในแง่อาเซียนองค์รวมซึ่งจะทําให้สมาชิกมีความเหลื่อมล้ํากันอยู่เหมือนเดิม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  ข่าวสด/กรอบบ่าย


 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,989 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean