ลบ แก้ไข

ความท้าทายของแรงงานไทยในยุคดิจิตอล

   


  ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ผู้อํานวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า ความท้าทายของแรงงานไทยในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสของแรงงานระดับบนอยู่ที่ทักษะด้านคอมพิวเตอร์หรือการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ โดยสายงานในด้านนี้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ อาทิด้านไอทีวิศวกรรมบัญชีอีกทักษะสําคัญคือด้านภาษาต่างประเทศ ประเด็นสําคัญจึงอยู่ที่การเตรียมความพร้อมมาตรฐานีมือแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน การมีโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสําคัญเพิ่มเติมให้แก่แรงงาน นั่นคือทักษะด้านคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์การคิดวิเคราะห์การอ่านและการเขียนเป็นทักษะในศตวรรษที่ 21 หากทําได้ก็จะทําให้คุณภาพแรงงานไทยเพิ่มขึ้นถือเป็นการเปิดตลาดที่ดี

       บทบาทของภาครัฐควรเร่งดําเนินการในสองส่วน ส่วนแรกคือ การกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มเติมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานไทยฝึกแรงงานไทยให้มีความพร้อมมากขึ้นเพื่อกันไม่ให้มีการนําแรงงานอื่นมาเติมในตําแหน่งนั้นๆ โดยเฉพาะความพร้อมด้านภาษาและทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งสาขาที่อ่อนไหวในเรื่องนี้ก็คือ สาขาด้านการท่องเที่ยว ใน 32 ตําแหน่งงาน ส่วนที่สอง คือ อาชีพที่ได้ตกลงร่วมกันให้มีมาตรฐานกลางของอาเซียนอยู่แล้วต้องเร่งปรับปรุงให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะตําแหน่งงานเกี่ยวกับโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และอีก 1 กลุ่มอาชีพ คือ ตําแหน่งมัคคุเทศก์และ Touroperator ควรกําหนดเงื่อนไขไม่ให้สามารถรับชาวต่างชาติเข้ามาทํางานในตําแหน่งดังกล่าวได้โดยตรงแต่ควรผ่านสมาคมวิชาชีพนั้นๆ เสียก่อน

      ในส่วนแรงงานระดับล่าง การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการใช้แรงงานเข้มข้นและมีการนําแรงงานต่างด้าวมาทดแทนนั้น ปัจจุบันมีการสนับสนุนให้มีการย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปยังประเทศรอบข้าง เพื่อลดแรงกดดันด้านการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนสูง ตามกลยุทธ์"ไทยแลนด์พลัส 1" ซึ่งหลายบริษัทดําเนินการอยู่แล้ว อีกแนวทางหนึ่งคือเสนอให้การจัดทําเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่างๆ ตามแนวชายแดนนั้นต้องคํานึงถึงมิติด้านแรงงานด้วย โดยจัดให้มีบริการจัดหางานครบวงจรอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงกระบวนการคัดกรองแรงงานที่ดีมีการจัดทําฐานข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับส่วนกลาง จะช่วยแก้ปัญหาการหลั่งไหลของแรงงานเข้ามาในส่วนกลางได้รวมถึงช่วยแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในมิติอื่นๆ ได้ด้วย เช่น การพิสูจน์สัญชาติและการฝึกอบรมหรือทดสอบทักษะแรงงานให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ามาทํางานในประเทศไทย เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารตลาดแรงงานในภาพรวม และเป็นประโยชน์สําหรับภาคธุรกิจในการวางแผนประกอบกิจการ จึงควรเร่งดําเนินการให้มีความชัดเจนโดยเร็ว

ขอจอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.บ้านเมือง 
 

Editor
ชม 2,221 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ