ลบ แก้ไข

อาเซียนหลังเข้าสู่ AEC 2015

      
 

 
        อาเซียนกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน หลังปี 2558 เพื่อกำหนดทิศทางการรวมกลุ่มของอาเซียนในอนาคต โดยผู้น าอาเซียนได้ร่วมกันให้การรับรองปฏิญญาเนปิดอว์ ว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 ซึ่งเน้นย้ าเจตนารมณ์ในการจัดทำ วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน หลังปี 2558 และได้เห็นชอบต่อองค์ประกอบหลักของวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนฯ ครอบคลุม 3 เสาหลัก คือ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อันเป็นพื้นฐานและแนวทางในการจัดท าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ภายหลังปี 2558 ให้มีความสมบูรณ

       วิสัยทัศน์ดังกล่าวมุ่งหวังที่จะให้มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด มากยิ่งขึ้น สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและพลังงานสีเขียว ลดช่องว่างด้านการพัฒนา ยึดถือหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส กฎเกณฑ์ทางการค้า และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการผลิตโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเชื่อมโยงอาเซียน เสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ รักษาความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเพิ่มบทบาทและหาท่าที ร่วมกันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก ซึ่งได้ก าหนดกรอบระยะเวลา 10 ปี(2559- 2568) โดยประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 : มีการรวมตัวสูง ประกอบด้วย การเปิดเสรีสินค้า บริการ การลงทุน การเงินและการบูรณาการและพัฒนาตลาดทุน การอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและนักธุรกิจ และการปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกัน 

องค์ประกอบที่ 2 : มีความสามารถแข่งขัน นวัตกรรม และพลวัต มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรมและความพร้อม ในการรองรับการเปลี่ยนแปลง อาทิ นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค ทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยี ภาษีอากร ความโปร่งใส ประเด็นการค้าใหม่ๆ และทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก เป็นต้น

องค์ประกอบที่ 3 : ครอบคลุมทุกภาคส่วน ยืดหยุ่น และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การสร้างความเข้มเข็งแก่ SMEs การมีส่วนร่วมของ ภาคเอกชน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การลดช่องว่างด้านการพัฒนา การเข้าถึงแหล่งเงินอย่างทั่วถึง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

องค์ประกอบที่ 4 : ขยายความร่วมมือและรวมตัวรายสาขา มุ่งเน้นการรวมกลุ่มรายสาขาต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การขนส่ง โทรคมนาคม e-commerce การเงิน พลังงาน อาหารเกษตร ป่าไม้ การท่องเที่ยว สุขภาพ เหมืองแร่ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

องค์ประกอบที่ 5 : เป็นส่วนสำคัญของประชาคมโลก การทบทวน/ปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา การขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและโลก การเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีองค์กรด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ของอาเซียน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.มติชน


 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 3,666 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ