ลบ แก้ไข

ยกระดับการศึกษาไทยสู่พลเมืองอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

        เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพลเมืองไทยตอบรับกับการรวมตัว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่องการพัฒนาคนจึงเป็นโจทย์ใหญ่ และมีความสําคัญ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันคิดและดําเนินการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในมิติด้าน การศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงเปิดตัวโครงการ "การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการ พัฒนาทักษะที่จําเป็นให้พลเมืองกลุ่ม เป้าหมายในทุกระดับ

        เบื้องต้น "พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาศัย" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การพัฒนาพลเมืองไทยในมิติประชาคมอาเซียนจะต้องจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้คนไทยมีความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นพหุวัฒนธรรม มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม และมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

        ในด้านการดําเนินการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศ คู่เจรจา เราจะให้ความสําคัญกับการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา การเรียนรู้การพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนในตลาดแรงงานในอนาคตของประเทศ

      ทั้งนี้โครงการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนจึงเป็นโครงการที่จะเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนไทย และบุคลากรทางการศึกษาไทยได้เรียนรู้พัฒนาทักษะที่จําเป็น ตลอดจนการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่เวทีสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลไกทางกิจกรรมเชิงวิชาการและสันทนาการที่สร้างสรรค์

      ด้าน "ดร.สุทธศรีวงษ์สมาน" ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินความร่วมมือ กับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในหลายรูปแบบ ซึ่งการ รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะสร้างโอกาสและความท้าทายให้กับประเทศไทยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการเตรียมการเพื่อเคลื่อนย้ายแรงงาน

      ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ 8 เมื่อเดือนกันยายน ปีที่แล้ว ที่สาธารณรัประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรองประเด็นสําคัญด้านการศึกษาและกําหนดแนวทางการดําเนินความร่วมมือระหว่างกันใน 8 ประเด็น ได้แก่ 1. ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความรู้พื้นเมือง 2. สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับทุกคนโดยไม่ละเลยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. สนับสนุนการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภูมิภาค 5. ส่งเสริมการดําเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคนสอดคล้องกับตลาดแรงงาน สู่เป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 6. เสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 7. ส่งเสริมบทบาทของการอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกับสถาบันการศึกษา 8. ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

     ถึงตรงนี้ "ดร.สุทธศรี" กล่าวเกี่ยวกับโครงการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนว่าเป็นการดําเนินงานในรูปแบบอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค จํานวน 5 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ และสามารถบูรณาการเข้ากับการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งประชาคมอาเซียน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศไทย
 

      กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบไปด้วย การเสวนาทางวิชาการ, การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึก, การแข่งขันประกวดทักษะทางวิชาการและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 และการจัดนิทรรศการสถานีกิจกรรมฐานความรู้ประชาคมอาเซียน

      ในการสัญจรโครงการไปในแต่ละภูมิภาค จะจัดทําการคัดเลือกผู้ชนะการแข่งขันประกวดทักษะทางวิชาการและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร โดยมีรางวัลเป็นการศึกษาดูงานใน ต่างประเทศ และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท นับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพลเมืองของอาเซียนที่มีคุณภาพ ที่ให้ความสําคัญกับการปลูกฝังความรักชาติและมีการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ 

 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,558 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean