ลบ แก้ไข

น่านเดินหน้า 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเน้นสร้างความสุขในยุคก้าวสู่เออีซี

     
 

 
 
       นายชัยรัตน์ธาราสันติสุข รอง ผวจ.น่านเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาโครงการสัมมนาจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของจังหวัดน่านเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-8 ต.ค. ปี 2546 ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย ผู้นําอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนฉบับที่ 2 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ ประชาคมอาเซียน การเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ต่อมาผู้นําอาเซียนไดตกลงกันที่จะเร่งรัดกระบวนการอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 เนื่องจากประเทศสมาชิกเห็นว่าสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาเซียนจึงจําเป็นต้องปรับตัว ให้สามารถแสดงบทบาทนําในการดําเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาคและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง


     ในส่วนของจังหวัดน่านได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2556-2560 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัดน่านที่ว่า "เมืองแห่งความสุข ธรรมชาติสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย พร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน


     สําหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้มีหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนเข้าร่วมซึ่งจะทําให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตลอดจนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษา และสุขอนามัยที่ดีสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  นสพ.เดลินิวส์ 


 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 3,357 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ