ลบ แก้ไข

หนุนเอสเอ็มอีเจาะตลาดอาเซียน

 

        นายกอบชัย สังฑ์สิทธิสวัสดิ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า แนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จะเน้นให้ผู้ประกอบการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์เพื่อเข้าไปช่วยเหลือดูแลได้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ํา รวมทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก เช่น การรวมตัวซื้อวัตถุดิบทําให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ําลง การเข้าไปรับคําสั่งซื้อขนาดใหญ่แล้วนํามากระจายให้สมาชิกร่วมกันผลิต ซึ่งจะทําให้มีศักยภาพในการผลิตสูงขึ้น โดยที่ผ่านมาได้ตั้งคลัสเตอร์แล้ว 66 กลุ่ม และเป็นคลัสเตอร์ที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 20 กลุ่ม และในปีนี้จะส่งเสริมในกลุ่มพลังงานทดแทน ปาล์มน้ํามัน เพื่อรองรับการขาดแคลนพลังงานในอนาคต เครื่องมือการแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทย และประเทศอื่นๆในเอเชียเครื่องสําอาง เพื่อรองรับการขยายตัวการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

        นอกจากนี้กสอ.ยังได้จัดทําโครงการดิจิตอลเอสเอ็มอีเพื่อสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาล โดยดิจิตอลเอสเอ็มอีนั้นจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับปรุงองค์กรเข้าสู่ระบบดิจิตอลภายใต้ 5 แผน ได้แก่
1.ผู้ประกอบการใหม่ด้านดิจิตอล 2.เอสเอ็มอีอัจฉริยะ 3. ดิจิตอลเพื่อวิสาหกิจ
ชุมชน 4.สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยดิจิตอล และ 5.ที่ปรึกษาธุรกิจโลกไซเบอร์โดยใช้งบ 100 ล้านบาทและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ก.พ.น

        ด้านนายนิลสุวรรณ ลีลารัศมีรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่าปัญหาหลักของเอสเอ็มอีคือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จึงไม่สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตเท่าที่ควรดังนั้น ส.อ.ท.
จึงได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
พิจารณา โดยจะเสนอให้รัฐบาลเข้ามาค้ําประกันเงินกู้ของเอสเอ็มอีเพื่อให้สถาบันการเงินมีความสบายใจในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งจะทําให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และเกิดการขยายธุรกิจได้รวดเร็วซึ่งรัฐบาลจะตั้งหน่วยงานที่มาพิจารณาว่าธุรกิจนั้นมีความเชื่อถือหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงให้ภาครัฐอย่างไรก็ตามคาดว่าการช่วยเหลือเอสเอ็มอีทั้งหมดจะมีความชัดเจนภายใน 3-4 เดือนข้างหน้านี้

ขอขอบคุณที่มา : นสพ.ไทยรัฐ

 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,785 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ