ลบ แก้ไข

กพร.จับมือจุฬาฯเตรียมยุทธศาสตร์ด้านภาษาและวัฒนธรรมรองรับ AEC


 
       
 
      นายสิงหเดช ชูอ านาจ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน (รง.) เปิดการจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ แรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN CommunityAC) กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community : AC) ตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมฯ ภายใต้การ บูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทย   โดยเฉพาะด้านภาษและการเรียนรู้วัฒนธรรมของอาเซียน ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ(กพร.ปช.) และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ต่อไป

       สำหรับ Focus Group ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เสนอความคิดเห็นให้พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศแก่แรงงานไทย โดยแรงงานไทยควรสื่อสารได้หลายภาษาไม่เฉพาะแต่ภาษาอังกฤษ แต่ควรจะสื่อสารภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อความได้เปรียบในการให้บริการ ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว จะจัดอีก 3 ครั้ง ที่ เชียงราย ชลบุรี และสงขลา เมื่อประชุมครบทั้ง 4 ครั้งแล้วก็จะนำผลการประชุมมาศึกษาและจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งคาดว่าเราจะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์อย่างแน่นอน เพราะกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม Focus Group ของเราล้วนแต่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งสิ้น


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.แนวหน้า
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,516 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean