ลบ แก้ไข

ห่วงโซ่ผลิตยานยนต์อาเซียน


 

     ประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาน ยนต์และชิ้นส่วนไทย คือ การเชื่อมโยงระบบการผลิตของอุตสาหกรรมเข้ากับเครือข่ายการผลิต และห่วง โซ่อุปทานของภูมิภาค

     เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค พบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีพัฒนาการของ อุตสาหกรรมจนสามารถสร้างระบบการผลิตที่มีขนาดใหญ่ได้มีเพียงไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์โดยฐานการผลิตใน ห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาคจํากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มประเทศนี้

     ขณะที่สิงคโปร์โดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การควบคุมคุณภาพสินค้า การ พยากรณ์ความต้องการของตลาด การพัฒนาตลาด การพัฒนาตราสินค้า การบริการด้านการขาย และ การจัดหาแหล่งเงินทุน ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เช่น บรูไน กัมพูชา สปป.ลาว และพม่า เป็น เพียงประเทศที่จําหน่ายวัตถุดิบสําหรับการผลิตในอุตสาหกรรมสนับสนุนเท่านั้น เช่น อุตสาหกรรมผลิต ยางรถยนต์เครื่องหนัง และเคมีภัณฑ์และพลาสติก

     จะเห็นว่าไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้ายานยนต์และช้ินส่วนอย่างมาก เปรียบเสมือนผู้นํา ภายใต้ห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาคที่ประกอบด้วยโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ครบวงจร

     อย่างไรก็ตาม ในการผลิตของอุตสาหกรรมยังต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย ตั้งแต่กิจกรรมการออกแบบ การผลิตชิ้นส่วน และการประกอบรถยนต์ขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรม ในอนาคต ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับต้นทุนการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน และต้นทุนด้านพลังงานที่ปรับสูงขึ้น

    สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันให้ไทยต้องพยายามเพิ่มบทบาทของกิจกรรมที่สร้างมูลค่าการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา การคิดค้นนวัตกรรม และการออกแบบยานยนต์เพื่อเตรียม ความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไป

     นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยอาจใช้ประโยชน์จากการร่วมทุนกับธุรกิจต่างชาติเช่น การรวมธุรกิจ และการร่วมทุนทางธุรกิจ เพื่อใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญทั้งในด้านองค์ความรู้และการบริหารจัดการ รวมถึงศักยภาพของแรงงานทักษะ โรงงาน เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตของนักลงทุนที่ร่วมทุนด้วย ทํา ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมได้ในระยะยาว

ขอขอบคุณจาก : โพสต์ทูเดย์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,998 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean