ลบ แก้ไข

กรมเจรจาฯ ชวนศึกษาออกแบบแผนธุรกิจตลาด AEC ชิงเงินรางวัล 250,000 บาท 

 

       กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศร่วม ประกวดแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้ โครงการ DTN Business Plan Award 2015 “สร้าง LANDMARK ตลาดอาเซียน” ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

        นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจา การค้าระหว่างประเทศ ได้ริเริ่มโครงการประกวดแผนธุรกิจในระดับอุดมศึกษาขึ้น ภายใต้ชื่อ โครงการ DTN Business Plan Award 2015 “สร้าง LANDMARK ตลาดอาเซียน”เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อเปิด โอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันและน้าเสนอแผนและกลยุทธ์ ทางธุรกิจรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาให้มีความพร้อมต่อ การเข้าสู่ AEC ตลอดจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการช่วยยกระดับขีดความสามารถ ทางการแข่งขันของประเทศ อีกทั้ง ยังสามารถน้าแผนธุรกิจที่ได้จากการแข่งขันมาปรับปรุง เพื่อเป็น รูปแบบการด้าเนินธุรกิจและสร้างความพร้อมให้กับ SMEs 

       “แผนธุรกิจที่จะส่งเข้าประกวดต้องจัดท้าเพื่อมุ่งยกระดับประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการ แข่งขันของธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้นได้ก้าหนดจัดประกวดแผนธุรกิจ จ้านวน 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จ.ขอนแก่น ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและภาค ตะวันตก ที่กรุงเทพฯ และภาคใต้ที่ จ.สงขลา เพื่อเฟ้นหา 10 สุดยอดแผนธุรกิจ มาประชันความเป็นเลิศ ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด” นายธวัชชัย กล่าว 

        สำหรับทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล จ้านวน 100,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร ทีม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร ส้าหรับรางวัลชมเชย จ้านวน 7 ทีม จะได้รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.ไทยโพสต์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 4,026 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean