ลบ แก้ไข

เน้นย้ำความสำคัญการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   
 
 
 
      กระทรวงพาณิชย์เน้นย้้า   รัฐบาลไทยให้ความส้าคัญกับการดำเนินการและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยขณะนี้ไทยเป็นประเทศที่สามารถด้าเนินตามมาตรการต่างๆ ที่ก้าหนดไว้ในแผนงานการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ได้ในลำดับต้นๆ

      นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์อ้านวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธาน และปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นเลขานุการ โดยไทยสามารถด้าเนินการตาม AEC Blueprint ได้ 72% สูงกว่าอาเซียนโดยรวมซึ่งด้าเนินการได้ 66% โดยมาตรการส้าคัญที่ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จในปีนี้ เช่น การเชื่อมคลังข้อมูลทางการค้าของไทยกับคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน การจัดตั้งระบบการรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (SelfCertification)ของอาเซียน การสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)หรือ ASEAN+6 FTA เป็นต้น
 
      ที่ประชุมเน้นย้้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด้าเนินการตามมาตรการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และต้องมีการเตรียมความพร้อมภายในประเทศทั้งในด้านของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และในด้านกฎหมาย รวมทั้ง การด้าเนินงานด้านเศรษฐกิจของไทยภายใต้กรอบอาเซียนต้องด้าเนินไปอย่างมีทิศทาง จึงเห็นควรให้มีจัดตั้งคณะท้างานเพื่อวางแผนทิศทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมอบให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน (นายณรงค์ชัย อัครเศรณี) เป็นประธานคณะท้างานหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่จะใกล้ชิดและเข้มข้นยิ่งขึ้นของอาเซียนภายหลังปี 2558

      นางอภิรดี กล่าวเพิ่มเติมว่า จะน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทาง
การ (AEM Retreat) ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 ณ เมือง
โกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการพบหารือของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งแรกของปีนี้เพื่อเร่งรัดด้าเนินมาตรการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เสร็จได้ทันภายในสิ้นปีนี้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
    
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,829 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประเทศพม่าเริ่มต้นการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อนำไปสู่​​การเชื่อมต่อกับประเทศอื่นในอาเซียนได้อย่างรวดเร็วและเพื่อให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SME)...
  by dogTech
 • กัมพูชาวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 นายกรัฐมนตรีฮุนเซน เผยว่ากัมพูชาจำเป็นที่จะต้องสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ และคุณภาพ...
  by Editor Bow
 • นายอูม มารา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOPที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าไร่ยางพารา ตรีเภียบ...
  by dogTech
 • นับตั้งแต่กัมพูชาได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี 2542 และองค์การการค้าโลกในปี 2547 บรรยากาศการลงทุนในกัมพูชาก็พัฒนาขึ้นตามลําดับ กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงินจาก...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ