ลบ แก้ไข

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศผ่าน E – learning

 
 

      กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เรื่องการค้าระหว่างประเทศ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-learning) เข้าเรียนโครงการการเรียนการสอนด้านการค้าระหว่างประเทศแบบออนไลน์ (E-learning) เป็นภาษาไทย

      กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และความร่วมมือจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา  (TDRI)       จัดทําโครงการนี้ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าการค้าระหว่างประเทศเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนเข้าใจยาก ทําให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการไทยอาจไม่เข้าใจถึงประเด็นการเจรจาส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลกระทบ และวางแผนปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางกาค้า ดังนั้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงต้องสร้างความรู้ในเรื่องการค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทยภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันมากขึ้น และช่วยแก้ไขความเข้าใจที่คาดเคลื่อนต่อการค้าระหว่างประเทศ การเตรียมความพร้อมและการสร้างมาตรการรองรับเพื่อปรับตัวเข้ากับกระบวนการเปิดเสรีทางการค้า รวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าเสรีในกรอบต่างๆ โดยเฉพาะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 (ค.ศ.2015) 

เนื้อหาหลักสูตร (Programmes)
 
     โครงการนี้ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนรู้จํานวน 4 หลักสูตร ได้แก่

1. ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ (AEC)
2. การเปิดเสรีภาคสินค้าเกษตร
3. การเปิดเสรีภาคสินค้าอุตสาหกรรม
4. การเปิด
เสรีภาคค้าบริการ

     โดยแต่ละหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดย
สามารถเลือกเรียนหลักสูตรใดก่อนก็ได้แต่ต้องเริ่มจากระดับต้นของหลักสูตรนั้นๆก่อน หรือหากผู้เรียนต้องการเข้าเรียนหลักสูตรใดๆ ในระดับกลางหรือสูง ผู้เรียนจะต้องทําแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test)เพื่อวัดระดับว่าผู้เรียนมีความรู้ที่จะสามารถเรียนในระดับที่ตนต้องการได้หรือไม่ โดยต้องสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนแบบทดสอบทั้งหมด

      ทั้งนี้เมื่อเรียนครบในแต่ละระดับ ผู้เรียนจะต้องทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน (post-test)โดยต้องสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนแบบทดสอบทั้งหมด จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) และสามารถเรียนหลักสูตรดังกล่าวในระดับสูงขึ้นไปได้

      ผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรดังกล่าว สามารถสมัครเข้ารับการเรียนออนไลน์ได้ทุกหลักสูตร โดยเข้าไปที่ www.dtn.go.th และเลือกปุ่ม DTN Elearning หรือเข้าไปที่ http://elearning.dtn.go.th โดยผู้เข้าเรียนต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อขอรับ username และ password ก่อน จึงจะสามารถเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ได้หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่ lek@dtn.go.th 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,945 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ