ลบ แก้ไข

แม่สอด-เมียวดีโอกาสการค้าไทย

 
     ไทยมีภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน มีชายแดนที่ติดกับเพื่อนบ้าน จึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นประตูการค้าสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน และคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและอินเดีย
 
      นโยบายการสร้างประตูการค้าจะส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านไปยังจีนและอินเดีย และต้องเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการพัฒนาเมือง-การค้า-การท่องเที่ยว และการลงทุนด้วย
 
     หนึ่งในจุดพัฒนาสำคัญ คือ แม่สอด จ.ตาก-เมียวดี ของพม่า ซึ่งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ
EastWest 
Economic Corridor : EWEC มีศักยภาพพัฒนาเป็นประตูการค้าของไทยสู่อินเดีย การที่ไทยจะบรรลุเป้าหมายรัฐบาลต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศไทยกับพม่า เพื่อ
อำนวยความสะดวกด้านการค้าอีกหลายเรื่องและต้องเริ่มต้นวันนี้
 
    ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนา อ.แม่สอด โดยจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มีการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ให้รองรับการค้าระหว่างประเทศ และเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นบริเวณชายแดน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตกับเมืองเมียวดีรวมทั้งกำหนดให้มีบริการจุดเดียว One Stop Service และ National Single Windowเพื่อให้การขนส่งสินค้าให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นซึ่งจะช่วยลดเวลาและขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศและร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับพม่าในการก่อสร้างและปรับปรุงถนนจากเมืองเมียวดีไปยังกอกะเร็ก มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสนับสนุนการค้าชายแดนไทย-พม่าและเริ่มต้นเปิดประตูการค้าไทยสู่เอเชียใต้
 
    นอกจากนี้ ประเทศไทยโดย สพพ.มีแผนจะร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและพม่าในการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางจากกอกะเร็กไปยังเมืองมะละแหม่ง เมืองผาอันหรือท่าตอน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมไทย-พม่า-อินเดีย และพัฒนาชุมชนเมืองตามระเบียงเศรษฐกิจ EWEC
 
    การพัฒนาดังกล่าวจะช่วยยกระดับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทย-พม่า และ
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ให้ขยายตัวมากขึ้น จากช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ที่มูลค่าการค้าเพิ่มจาก 3 หมื่นล้านบาทเป็น 5 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ดังนั้น แม่สอด-เมียวดี จึงเป็นประตูการค้าที่สำคัญที่นักลงทุนไทยควรจับตามอง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : โพสต์ทูเดย์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 3,941 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean