ลบ แก้ไข

“ปนัดดา” บรรยายพิเศษ ม.หาดใหญ่ ย้ำเข้าสู่อาเซียนต้องเตรียมพร้อมด้านภาษา

“ปนัดดา” บรรยายพิเศษ ม.หาดใหญ่ ย้ำเข้าสู่อาเซียนต้องเตรียมพร้อมด้านภาษา

    หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องความรักสมัครสมานของคนไทย ในการสู่ประชาคมอาเซียน ย้ำต้องเตรียมพร้อมด้านภาษา และความซื่อสัตย์สุจริตของคนในชาติ

“ปนัดดา” บรรยายพิเศษ ม.หาดใหญ่ ย้ำเข้าสู่อาเซียนต้องเตรียมพร้อมด้านภาษา

       ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวนกว่า 200 คน หัวข้อความรักสมัครสมานของคนไทยในการสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านความรักความสามัคคีของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนนักศึกษารุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงการปรองดองสมานฉันท์ให้มากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้สังคมไทยมีความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ประเทศได้พัฒนาให้เจริญก้าวหน้า

“ปนัดดา” บรรยายพิเศษ ม.หาดใหญ่ ย้ำเข้าสู่อาเซียนต้องเตรียมพร้อมด้านภาษา

      รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ระบุถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ได้นำไปสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในหลายพื้นที่ของไทย ทำให้คนไทยต้องตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมในด้านของเพื่อนบ้าน เพื่อจะได้ปรับตัว และเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ ยกตัวอย่างเอกลักษณ์อันดีงามด้านวัฒนธรรมของไทย ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นมิตรไมตรีอันดี เป็นสิ่งที่ควรได้รับการเชิดชูให้คงอยู่ และตกทอดไปสู่คนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นจุดแข็งที่มิตรประเทศให้การยอมรับประเทศไทย
 

“ปนัดดา” บรรยายพิเศษ ม.หาดใหญ่ ย้ำเข้าสู่อาเซียนต้องเตรียมพร้อมด้านภาษา

      และยังเน้นย้ำถึงความสำคัญด้านการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์ สุจริตแก่คนในชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการปฏิรูป และฟื้นฟูด้านคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการพัฒนา พร้อมกับชี้ให้เห็นว่า ความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
 

 “ปนัดดา” บรรยายพิเศษ ม.หาดใหญ่ ย้ำเข้าสู่อาเซียนต้องเตรียมพร้อมด้านภาษา 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ASTVผู้จัดการออนไลน์

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,917 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean