ลบ แก้ไข

AEC กับการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน


                                         

      การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ตามเป้าหมาย
ภายในปลายปี 2558 อาจยังไม่มีผลกระทบมากนักต่อตลาดแรงงานในภูมิภาค เพราะถึงแม้ว่าจะ
ครอบคลุมไปถึงการเคลื่อนย้ายแรงงาน แต่ก็เป็นไปอย่างมีขอบเขตจํากัด นั่นคือ เฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือระดับกลางถึงสูง ในขณะที่การเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ เป็นแรงงานไร้ฝีมือ 
 
     เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่เราได้เห็นการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะไทย เมียนมาร์ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นการเคลื่อนย้ายผ่านชายแดน โดยมีไทยเป็นประเทศผู้รับแรงงานต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ปัจจุบัน ไทยมีแรงงานต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนราว 2.7 ล้านคน
 
     ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB คาดการณ์ว่า จะยังคงมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระดับล่างต่อไปในภูมิภาค ตราบเท่าที่ค่าแรงงานในไทยยังสูงกว่าในประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้
ความต้องการจ้างงานในไทยก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจของเมียนมาร์ลาว และกัมพูชารวมกัน แหล่งที่มาหลักของแรงงานด้อยฝีมือในไทย ได้แก่ เมียนมาร์ซึ่งประเมินว่าอาจสูงถึง 4 ล้านคน ส่วนใหญ่เข้ามาทํางานในภาคการผลิตการเกษตร ประมง ก่อสร้าง และคนรับใช้ในบ้าน
 

 
    ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการนําเข้าแรงงานของไทย คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ที่
กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 ของ
จํานวนประชากร ในปี 2550 เป็นราวร้อยละ 30 ในปี 2593 และในอีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้า จํานวน
ประชากรวัยทํางานในไทย ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 40 ล้านคน จะเริ่มลดลง นอกจากนี้ตลาดแรงงานในไทยยังขาดความสมดุลของโครงสร้างแรงงาน ทั้งระดับบนและระดับล่าง ทั้งปริมาณและคุณภาพกล่าวคือ ขาดแคลนแรงงานระดับล่าง (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) แต่กลับมีแรงงานส่วนเกินใน
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง ยังมีปัญหาคุณภาพแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 
 
     ในการไปสู่ AEC ในส่วนของการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีนั้น แม้ว่าอาเซียนยังไม่ได้มี
การตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน แต่ก็ได้ดําเนินการเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือระหว่างกันให้สะดวกมากขึ้นใน 2 เรื่องหลัก คือ ความตกลงการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน (ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons) ที่จะกําหนดให้สมาชิกทยอยเปิดให้บุคลากรระดับสูง อาทินักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญจากอาเซียนเข้ามาทํางานชั่วคราวได้มากขึ้นในสาขาธุรกิจบริการต่าง ๆ ที่ตกลงกัน และความตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติด้านวิชาชีพของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ซึ่งเป็นความตกลงที่เน้นการอํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการเข้ามาประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน จนถึงปัจจุบัน อาเซียนได้จัดทํา MRA ในวิชาชีพสําคัญ 7 วิชาชีพ ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก แพทย์ทันตแพทย์พยาบาล นักบัญชีและนักสํารวจ และอีก 1 สาขา สําหรับบริการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 32 ตําแหน่งงาน อาทิกุ๊กพนักงานเสิร์ฟ พนักงานต้อนรับ และแม่บ้าน
 
      แม้จะมีผู้ประเมินว่า AEC จะช่วยสร้างงานในอาเซียนให้เพิ่มขึ้นถึง 14 ล้านตําแหน่งภายในปี
2568 แต่ในบริบทของการเป็น AEC ข้างต้นนั้น ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคน้อยมากและถึงแม้ว่า ในอนาคตอาเซียนอาจพิจารณาจัดทํา MRA ในสาขาวิชาชีพอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกแต่สัดส่วนการจ้างงานของบุคลากรวิชาชีพ และแรงงานมีฝีมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานด้อยฝีมือ
 
 
      ประเทศไทยควรต้องวางแผนจัดการปัญหาแรงงาน ลดการว่างงานของแรงงานระดับบน
(ตั้งแต่อนุปริญญาขึ้นไป) ให้มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กําหนดตามความตกลงอาเซียนฉบับต่างๆ และความตกลง MRAs โดยเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนของแรงงานไทยเช่น ทักษะด้านภาษา และคอมพิวเตอร์รวมถึงคุณลักษณะต่างๆ ที่ภาคธุรกิจต้องการ เช่น ระเบียบวินัยการทํางานเป็นทีม และการทุ่มเททํางาน ให้ใช้โอกาสที่เปิดกว้างนี้ส่งเสริมแรงงานระดับสูงส่วนเกินของไทยให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน ไม่เพียงแต่จะเป็นการบรรเทาปัญหาส่วนเกินในตลาดแรงงานในประเทศที่กําลังสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับแรงงานฝีมือของไทยให้แข่งขันได้ในอาเซียน และสามารถนํารายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : - The Economist Intelligence Unit, Myanmar/Thailand economy: A limited impact on the labor market แรงงานข้ามชาติกับประชาคมอาเซียน, ดร.ปิติศรีแสงนาม รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โอกาสของแรงงานไทยใน AEC, สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 3,586 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เหตุเกิดวันที่ 6 ธ.ค. ที่เมืองเบียนหว่า (Bien Hao) เมืองเอกของ จ.โด่งนาย (Dong Nai) ทางเหนือของนครโฮจิมินห์ ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า รถเทรลเลอร์บรรทุกไทเกอร์เบียร์ขับมาด้วยความเร็วขณะแล่นอ้อมวงเวียนสี่แยกใหญ่แห่งหนึ่ง...
  by สิรินภา เลิศสุรวัฒน์
 • ผลการจัดอันดับของชาริตีส์เอดฟาวเดชัน (ซีเอเอฟ) พบว่า เมียนมาเป็นประเทศที่ผู้คนใจบุญมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกประจำปี 2558 ส่วนไทยใจบุญมากเป็นอันดับที่ 19 ของโลก ซีเอเอฟซึ่งเป็นองค์กรการกุศลในอังกฤษเผยดัชนีการให้ประจำปี...
  by dogTech
 • กลุ่มสื่อต่างๆได้รับเชิญให้เข้าฟังการบรรยายสรุปเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประชาชนในท้องถิ่นและสถานการณ์ภาคใต้ โดย 30 ตัวแทนสื่อจาก 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ กระบี่,...
  by dogTech
 • มีรายงานข่าวว่าที่งาน Anime Festival Asia 2013 หรือ AFA ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เกิดเรื่องราวสุดปั่นป่วน เนื่องจากมีคุณป้าท่านหนึ่งทนไม่ได้ที่เห็นสาวแต่งคอสเพลย์จนโป๊จนเกินงาม เธอจึงโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ...
  by สิรินภา เลิศสุรวัฒน์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean