ลบ แก้ไข

การเตรียมความพร้อมของไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 
 
 

 
    รัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการใช้โอกาสจากประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ได้มุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และการอํานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนการดําเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานประสานงานของไทยในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งทําหน้าที่ขับเคลื่อนการทํางานของเสาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและเป็นประโยชน์ต่อไทยมีบทบาทและภารกิจแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสําคัญ ดังนี้
 
   (1) ดําเนินการและติดตามการดําเนินการของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามพันธกรณีภายใต้แผนงาน จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   (2) ขับเคลื่อนการเจรจาในเวทีด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในทุกระดับ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
ประเทศไทย โดยประสานงานกับหน่วยงานเศรษฐกิจ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําท่าทีไทย สําหรับการประชุมในระดับต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน รัฐมนตรีและผู้นํา
   (3) สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเตรียมความ
พร้อมและใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มที่ อาทิการจัดสัมมนาและอบรมให้ความรู้ทั้งในระดับส่วนกลาง จังหวัด และท้องถิ่นต่างๆ และการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์วิทยุ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนี้กรมฯ ยังได้จัดตั้ง AEC
Information Center (AIC) เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการเผยแพร่และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC
 
   นอกจากนี้หน่วยงานอื่นๆ ของกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดําเนินการเตรียมความพร้อมและ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะในกลุ่ม SME ใช้ประโยชน์จาก AEC มาอย่างต่อเนื่อง สําหรับปี 2558 ได้จัดทําโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน เช่น โครงการติดอาวุธทางปัญญา ให้ผู้ประกอบการของไทย โครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) เช่น โครงการผลักดันสินค้าไทยให้เป็นหนึ่ง ในอาเซียน โครงการพี่เลี้ยงธุรกิจสู่อาเซียน (AEC Business Mentoring) โครงการจัดประกวด ASEAN Design Contest โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดตั้งกองทุน FTA เพื่ให้การสนับสนุน ผู้ประกอบการไทยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมยาสมุนไพรและชา
 
    กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่สําคัญ เพื่ออํานวยความสะดวกให้
ทั้งการประกอบธุรกิจภายในประเทศ และการค้าและลงทุนระหว่างประเทศ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กรมการค้า
ต่างประเทศอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กฎหมายการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกรมการค้าภายใน อยู่ระหว่างการปรับแก้พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.มติชน 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 4,141 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ